kard. Stefan Wyszyński

(1901 - 1981)

Prymas Tysiąclecia, arcybiskup, świadek Ewangelii Chrystusowej, całkowicie oddany Maryi.

Urodził się we wsi Zuzela na Podlasiu. Wykształcenie średnie zdobywał w Warszawie (od 1912), Łomży (od 1914) i Włocławku (od 1917). W 1920 roku wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, w 1924 r. został wyświęcony na kapłana.

Dalsze studia prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych odbył na KUL w Lublinie. W 1929 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Odbył roczną podróż naukową do krajów Europy Zachodniej w celu zapoznania się z działalnością organizacji katolicko-społecznych. Do czasu wybuchu II wojny światowej przebywał we Włocławku pracując jako wikary. Był ponadto redaktorem "Ateneum Kapłańskiego", profesorem w seminarium, a od 1937 roku członkiem Rady Społecznej przy kard. prymasie Auguście Hlondzie w Poznaniu.

Podczas okupacji przebywał w Laskach, angażując się w konspiracyjną działalność oświatową. W powstaniu warszawskim był kapelanem Armi Krajowej.

W 1945 r. powrócił do Włocławka zostając proboszczem i jednocześnie redaktorem trzech czasopism kościelnych. W 1946 r. został biskupem lubelskim. Po śmierci kard. Hlonda w 1948 r. został arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i Prymasem Polski. Do kolegium kardynalskiego został powołany w 1953 roku.

Czasy posługiwania kard. Stefana Wyszyńskiego to permanentna walka reżimu komunistycznego z Kościołem i narodem polskim. W 1950 r. podjął jako prymas próbę porozumienia z rządem podpisując odpowiedni dokument. Był nieustannie szykanowany przez władze PRL, ale nie ugiął się. W 1953 r. został uwięziony i do 1956 r. przebywał w kilku miejscach odosobnienia. W 1957 roku zainaugurował wie3lką dziewięcioletnia nowenne z programem odnowy moralnej narodu w ramach przygotowań do obchodów Milenium Chrztu Polski. 3 maja 1966 dokonane zostało wyznanie wiary Polaków i całkowite oddanie Polski Matce Bożej.

Kard. Wyszyński brał czynny udział w przygotowaniach i obradach czterech sesji Soboru Watykańskiego II. Stawał w obronie podstawowych praw człowieka i narodu polskiego, a w latach solidarnościowych przemian (1980-1981) zdecydowanie przyczynił się do zachowania w kraju równowagi społeczno-politycznej. Był człowiekiem zawierzenia Matce Bożej i oddanym w służbie Kościołowi i narodowi, niestrudzonym i nieustraszonym świadkiem Chrystusa XXw. Zmarł 28 maja w Warszawie i spoczywa w katedrze św. Jana w Warszawie.

  1. Źródło:
    • LITANIA NARODU POLSKIEGO. Ilustrowany leksykon polskich, świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego

  2. Kard. Stefan Wyszyński w Internecie: