Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Śluby wieczyste siostry Urszuli Fabisiak
Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Niedziela, 15 sierpnia 2004r.

" Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat,
spalajcie się dla sprawy Chrystusa".
/ O. Założyciel /


Pieśń na wejście: Hymn Zgromadzenia "Królu wszechświata"

 1. Królu wszechświata, potęgo miłości, na odkupienie ludziom dan.
  Tyś zdrojem Łaski, Tyś źródłem radości, Tyś naszych serc jedyny Pan.
  ref.
  Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu,
  niech będzie cześć i chwała teraz i na wieki, teraz i na wieki,
  cześć i chwała teraz i na wieki. Amen.

 2. Królestwo Twoje nie z tego jest świata, koroną ciernie, tronem krzyż.
  I ziemię z niebem miłością swą bratasz, pociągasz ludzkie serca wzwyż.

 3. Tak wiele dusz na wychodźstwie wciąż ginie, chcemy im wiarę, polskość nieść.
  Twa Matka z nami jest w każdej godzinie uczy głosić Twoją cześć.


Gromadzi nas tu wszystkich i łączy w jedną rodzinę zebraną wokół Chrystusowego Ołtarza uroczystość złożenia profesji wieczystej. Do tego dnia nasza siostra przygotowywała się przez wiele lat formacji w postulacie, nowicjacie i w okresie ślubów czasowych. Poznała ducha, cel i zadania Zgromadzenia oraz życie w bliskości z Chrystusem, Oblubieńcem jej duszy, który na ziemi nie szukał swojej chwały, lecz przyszedł, by pełnić wolę Ojca.

Po Ewangelii

Przewodniczący zwraca się do siostry mającej złożyć sluby wieczyste z zapytaniem:
- Droga siostro, o co prosisz Boga i Jego Kościól święty?
Siostra:
- Proszę, abym mogła iść za Chrystusem Królem, poświęcając swoje życie dla Niego, w Jego Kościele, poprzez złożenie profesji wieczystej w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
Wszyscy:
- Bogu niech będą dzięki.

Po homilii: hymn "O stworzycielu"

 1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,
  Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
  Niebieską łaskę zesłać racz
  Sercem, co dziełem są Twych rąk.

 2. Pocieszycielem jesteś zwań,
  I Najwyższego Boga dar,
  Tyś namaszczeniem naszych dusz,
  Zdrój żywy, miłość ognia żar.

 3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
  Bo moc z prawicy Ojca masz,
  Przez Boga obiecany nam,
  Mową wzbogacasz język nasz.

 1. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
  W serca nam miłość świętą wlej,
  I wątłą słabość naszych ciał,
  Pokrzep stałością mocy swej.

 2. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
  I Twym pokojem obdarz wraz,
  Niech w drodze za przewodem Twym,
  Miniemy zło, co kusi nas.

 3. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
  Daj, by i Syn poznany był,
  I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,
  Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen

P: Droga siostro, już przez chrzest umarłaś dla grzechu, a zostałaś poświęcona Bogu. Czy chcesz przez wieczystą profesję jeszcze pełniej poświęcić się Jemu?
S: Chcę.
P: Czy chcesz przez gorliwe oełnienie nakazów Ewangelii i zachowanie Konstytucji Zgromadzenia, zdecydowanie i nieustannie dążyć do doskonałej miłości Boga i bliźniego?
S: Chcę.
P: Wsparta łaską Ducha Świętego, czy chcesz całe życie oddać na służbę Bogu i Polonii świata?
S: Chcę.
P: Ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, niechaj go dokona na dzień Jezusa Chrystusa.
W: Amen.

Litania do Wszystkich Świętych

Teraz wszyscy uwielbiajmy Boga i wypraszajmy przez wstawiennictwo Świętych potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla siosry składającej wieczystą profesję. Podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych wszyscy klękamy, a siostra składająca śluby modli się leżąc krzyżem.

P: Drodzy bracia i siostry, niech nasza błagałna modlitwa popłynie do Boga Ojca, Dawcy wszelkiego dobra, by utwierdził postanowienie, którym Jego łaska natchnęła tę służebnicę.

Kyrie elejson. Kyrie elejson.
Chryste elejson. Chryste elejson.
Kyrie elejson. Kyrie elejson.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Michale,
Święci Aniołowie Boży, 
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,
Święci Szczepanie i Wawrzyńcze,
Święta Agnieszko, 
Święty Bazyli,
Święty Augustynie,
Święty Benedykcie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święta Tereso z Awila,
Święta Urszulo,
Wszyscy Święci i Święte Boże,
Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.
Od zła wszelkiego,
Od grzechu każdego,
Od śmierci wiecznej,
Przez Wcielenie Twoje,
Przez śmierć i zmartwychwstanie Twoje,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś Kościołowi przez ofiarę i apostolstwo tej Twojej służebnicy
   obfitsze życie dać raczył,
Abyś wszystkich ludzi do pełni chrześcijańskiego życia dobrowadzić raczył,
Abyś wszystkich, którzy ślubują zachowanie rad ewangelicznych,
   do Twego dzieła odkupienia pełniej przyłączyć raczył,
Abyś rodziców tej służebnicy Twojej za ofiarę, jaką Tobie złożyli,
   niebieskimi darami napełnić raczył,
Abyś tej służebnicy Twojej cnotę wytrwałości dać raczył,
Abyś tę służebnicę, siostrę naszą, pobłogosławić, uświęcić i na własność wziąć raczył,
Jezu, Synu Boga Żywego, Ciebie prosimy,
Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.


P: Wysłuchaj, Panie, błagalnych modlitw ludu i napełnij Twoją służebnicę łaską z nieba, aby serce, które ma się Tobie poświęcić, ogień Ducha Świętego oczyścił od wszelkiej zmazy grzechu i rozpalił wielkim płomieniem miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt profesji

Oto nadchodzi uroczysta chwila, kiedy siostra świadomie i dobrowolnie, z wiarą i miłością wypowiada Jezusowi Chrystusowi: na wieczność ślubuję żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. W ciszy wsłuchajmy się w słowa ślubowania.

"W imię Trójcy Przenajświętszej Ojca Syna i Ducha Świetego, ja siostra Urszula, poznawszy Konstytucje, ducha i zadania Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, staję przed Tobą, wieczny i miłosierny Boże, a poświęcając się dobrowolnie na szczytną słuzbę Twojego Królestwa prawdy, pokoju i zbawienia, składam w tymże zgromadzeniu przez ręce Niepokalanej Bożej rodzicielki wieczyste śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. To swoje zakonne ślubowanie składam na ręce siostry delegowanej przez przełożoną generalną, postanawiając szczerze, że przy pomocy łaski Bożej i pod opieką Jasnogórskiej Pani żyć będę duchem tegoż zgromadzenia i zgodnie z jego Konstytucjami. Amen."

Uroczyste błogosławieństwo

Siostra klęka, Przewodniczący modli się z wyciągniętymi rękami:

Panie Boże, Stwórco świata i Ojcze ludzi, wielbimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że z potomstwa Abrahama wybrałeś jeden naród i poświęciłeś go sobie. Gdy lud ten przebywał na pustyni, umacniałeś go Twoimi słowami i osłaniałeś swoją prawicą. Gdy był biedny i wzgardzony, związałeś go z Sobą przymierzem miłości. Gdy sprzeniewierzył się Twojej miłości, sprowadziłeś go w miłosierdziu swoim na drogę sprawieliwości. Gdy Ciebie szukał, uprzedziłeś go z Ojcowską dobrocią, aż zamieszkał w wolnej ziemi.

Boże Ojcze, błogosławimy Ciebie za to, że zechciałeś doprowadzić nas do poznania prawdy przez Jezusa Twojego Syna, a naszego Brata. On zrodzony z Najświętszej Dziewicy, umierając odkupił lud Twój z Grzechu, a zmartwychwstając pouczył o przyszłej chwale. On powołał niezliczonych uczniów, aby życjąc według rad ewangelicznych, całe życie poświęcili dla chwały Twojego Imienia i zbawienia ludzi. Dzisiaj Kościół święty śpiewa nową pieśń wdzięczności za tę naszą siostrę, która idąc za głosem swojego Mistrza, królującego z tronu Krzyża, ofiarowała się na całkowitą i radosną służbę Kościołowi, Zgromadzeniu i Polonii.

Ześlij więc, Panie, Ducha Świętego na tę służeblicę Twoją, którą Kościół święty przez profesją zakonną ofiarował Tobie i włączył w Ofiarę Eucharystyczną, aby ślubując na wieli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo na Twój wzór, Chryste, wienie, pokornie i w czystości serca trwała na tej drodze aż do śmierci. Niech dar jej życia będzie uwielbienie Ciebie, Boże, przez miłość i uległość, oraz niepodzielnym oddaniem się dziełu zbawienia świata w duchu Zgromadzenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Poświęcenie i nałożenie obrączki

Za chwilę nastąpi obrzęd poświęcenia i nałożenia obrączki, która jest znakiem zaślubin z Chrystusem, Boskim Oblubieńcem. W głebokiej wierze, z pokorę i ufnością, po latach próby, wiąże się ta siostra z Chrystusem Królem na dolę i niedolę i pragnie trwać w miłości i wierności, gotowa do poświęcenia i ofiary.

P: Boże, który udzielasz łask i dajesz ludziom zbawienie, ześlij błogosławieństwo Twoje na tę obrączkę, aby oblubienica Twoja, która będzie ją nosiła, zachowała nieskazitelną wiarę, czystość serca i wytrwała w miłości Twojej.
(Nałożenie obrączki)
P: Przyjmij obrączkę, znak zaślubin z Jezusem Chrystusem, który wybrał cię na oblubienicę. Dochowaj Mu wierności, abyś mogła radować się z Nim na wieki.
S: Amen.
P: Drogie siostry tutaj obecne, ta oto siostra związała się nie tylko z Bogiem, lecz także z tą rodziną zakonną. Lączy was wspólne powołanie, wspólna modlitwa i życie. Miłość Chrystusowa gromadzi was z różnych stron kraju i daje wam jedno serce i jednego ducha. Przyjmijcie tę siostrę do waszej wspólnoty, otoczcie ją szczerą miłością i wspólnie dążąc do doskonałości, budujcie Królestwo Jezusowe wszędzie tam, gdzie On was pośle.

Pieśń na Ofiarowanie: "Gdzie miłość wzajemna".

  ref. Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
  tam znajdziesz Boga żywego.

 1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa,
  weselmy się w Nim i radujmy.

 2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
  z czystego serca miłujmy się nawzajem.

 3. Skoro wszyscy się tu gromadzimy,
  strzeżmy się tego, co nas rozdziela.

 4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
  a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

Pieśń na Komunię: "Skosztujcie i zobaczcie"

  ref. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!
 1. Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśni wdzięczności.
  Niech z ust moich chwała Jego nieustannie płynie.

 2. W Panu cała chluba moja, cieszcie się pokorni.
  Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławmy imię Jego.

 3. Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać.
  I ze wszelkiej trwogi mojej raczył mnie wyzwolić.

 4. Więc skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest dobry.
  Kto do Niego się ucieknie, ten błogosławiony.

 5. Z czcią i lękiem służcie Panu święty Ludu Boży.
  Bo nie znają niedostatku ludzie bogobojni.

Po Komunii: hymn "Ciebie Boga wysławiamy"

 1. Ciebie Boga wysławiamy,
  Tobie Panu wieczna chwała,
  Ciebie Ojca, niebios bramy,
  Ciebie wielbi ziemia cała.

 2. Tobie wszyscy Aniołowie,
  Tobie Moce i Niebiosy,
  Cheruby, Serafinowie,
  ślą wieczystej pieśni głosy.

 3. Święty, Święty, nad Świętymi,
  Bóg Zastępów, Król łaskawy,
  Pełne niebo z kręgiem ziemi,
  Majestatu Twojej sławy.

 4. Apostołów Tobie rzesza,
  chór Proroków pełen chwały,
  Tobie hołdy nieść pośpiesza
  Męczenników orszak biały.

 5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
  z głębi serca ile zdoła,
  Głosy ludów zgodzonymi,
  wielbi święta pieśń Kościoła.

 6. Niezmierzonej Ojca chwały,
  Syna Słowo wiekuiste,
  Z Duchem wszechświat wielbi cały,
  Królem chwały Tyś, o Chryste.

 7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
  by świat zbawić swoim zgonem,
  Przyoblókłszy się w człowieka,
  nie wzgardziłeś Panny łonem.

 1. Tyś pokruszył śmierci wrota;
  starł jej oścień w męki dobie
  I rajskiego kraj żywota,
  otworzyłeś wiernym sobie.

 2. Po prawicy siedzisz Boga,
  w chwale Ojca, Syn Jedyny,
  Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
  przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

 3. Prosim, słudzy łask niegodni,
  wspomóż, obmyj grzech co plami,
  Gdyś odkupił nas od zbrodni
  drogiej swojej Krwi strugami.

 4. Ze Świętymi w blaskach mocy,
  wiecznej chwały zlej nam zdroje:
  Zbaw o Panie, lud sierocy,
  błogosław dziedzictwo swoje.

 5. Rządź je, broń po wszystkie lata,
  prowadź w niebios błogie bramy,
  My w dzień każdy, Władco co świata,
  Imię Twoje wysławiamy.

 6. Po wiek wieków nie ustanie,
  pieśń, co sławi Twoje czyny,
  O w dniu onym racz nas Panie
  od wszelakiej ustrzec winy.

 7. Zjaw swą litość w życiu całym
  tym, co żebrzą Twej opieki:
  w Tobie Panie zaufałem,
  nie zawstydzę się na wieki.

Pieśń na poświęcenie ziół: "Głoś imię Pana".

 1. Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.
  Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych.
  Harfa i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg!"
  By krańce ziemi słyszały.

 2. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje.
  Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.
  Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołań doń:
  On cię od zła zachowuje.

 3. Głoś imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje.
  On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije!
  On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,
  teraz i na wieki. Amen.

Pieśń: "Patrz święty Bóg i Pan"

Patrz święty Bóg i Pan w swojej miłości zanurza nas.
On daje Syna spójrz, sam Bóg przy Tobie jest.
W Panu rozraduj się w świętym co daje się cały nam.
Oddaj Mu życie swe, On Bogiem twoim jest.

ref. Siostro Bóg kocha cię (kocha cię), pragnie z tobą być.
Jezus kocha cię, zaufaj Mu. (2x)

Błogosławieństwo

P: Niech Bóg Ojciec Wszechmogący da ci stałość w wierze, prostotę w unikaniu zła i roztropność w czynieniu dobra
W: Amen.
P: Niech Pan Jezus, w którego ślady idziesz, sprawi, abyś odnowiła w swoim ciele tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania,
W: Amen.
P: Niech ogeń Ducha Świętego oczyści twoje serce z wszelkiej winy i rozpali Bożą miłością,
W: Amen.
P: Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty,
W: Amen.
P: Oto ofiara spełniona.
W: Bogu niech będą dzięki.

Pieśń na zakończenie: "Jest na świecie miłość"

 1. Jest na świecie miłość, której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię.
  Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi się.

 2. ref.
  Matka z radością poda dłoń, a gdy powiesz Mario, w Tobie ufność mam.
  Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. Pragnę z Tobą iść,
  Ty dodaj sił.
 3. Jest w Niej tyle ciepła, a w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości.
  Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko i jak dziecko powiedz kocham Cię.

 4. ref.
  Matka z radością poda dłoń, a gdy powiesz Mario, w Tobie ufność mam.
  Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. Pragnę z Tobą iść,
  Ty dodaj sił.