Śpiewnik Parafialny

Boże Narodzenie

Pieśni tradycyjne

  Ach witajże pożądana 24

 1. Ach witajże pożądana perło droga z nieba.
  Gdy świat cały upragniony Anielskiego chleba!
  W ciele ludzkim Bóg jest skryty na pokarm ludziom obfity.
  Ciałem karmi, Krwią napoi, by człowieka w chwale Swojej
  między wybranymi policzył.

 2. Czyliż nie dość, Boskie Dziecię żeś na świecie z nami,
  Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami!
  Malusieńki Jezu w żłobie, co za wielka miłość w Tobie!
  Czyliż nie są wielkie dziwy w ciele ludzkim Bóg Prawdziwy,
  Przyszedł na zbawienie człowieka?

 3. Niech Ci Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie,
  bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie.
  Miłość, która to sprawiła, iż Cię do nas sprowadziła,
  niech swą iskrą nas zapali, abyśmy Cię miłowali
  teraz i bez końca w wieczności.
  T: Mioduszewski 1841
  M: Siedlecki 1928

  Anioł pasterzom mówił25

 1. Anioł pasterzom mówił: "Chrystus się wam narodził,
  W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie,
  Pan wszego stworzenia".

 2. Chcąc się dowiedzieć tego, poselstwa wesołego,
  Bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w żłobie,
  Maryję z Józefem.

 3. Taki Pan chwały wielkiej, uniżył się Wysoki:
  Pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego,
  Pan wszego stworzenia.

 4. O dziwne narodzenie, nigdy nie wysłowione,
  Poczęła Panna Syna w czystości, porodziła w całości
  Panieństwa swojego.

 5. Bogu bądź cześć i chwała, która by nie ustała,
  Jak Ojcu, tak i Jego Synowi, i Świętemu Duchowi, T: XVI w.
  W Trójcy jedynemu. M: XVII w.

  Ach ubogi żłobie26

 1. Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie?
  Droższy widok niż ma niebo, w maleńkiej osobie

 2. Zbawicielu drogi, jakżeś to ubogi,
  Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi

 3. Czyżeś nie mógł Sobie, w największej ozdobie,
  Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie?

 4. Na twarz upadamy, czołem uderzamy,
  Witając Cię w tej stajence między bydlętami.
  T: XVIII w.
  M: P. Studziński

  A wczora z wieczora27

 1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
  z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
  Przyszła nam nowina -- Panna rodzi Syna.
  Boga prawdziwego, -- Nieogarnionego.
  Za wyrokiem Boskim, -- W Betlejem żydowskim.

 2. Pastuszkowie mali -- W polu wtenczas spali,
  gdy Anioł z północy -- Światłość z nieba toczy.
  Chwałę oznajmując, -- Szopę pokazując,
  Chwałę Boga tego, -- Dziś nam zrodzonego.

 3. "Tam Panna Dzieciątko, -- Miłe Niemowlątko,
  Uwija w pieluszki, -- Pośpieszcie pastuszki!"
  Natychmiast pastuszy -- Śpieszą z całej duszy,
  Weseli bez miary, -- Niosą z sobą dary.

 4. Mądrości druhowie, -- Z daleka królowie,
  Pragną widzieć swego -- Stwórcę przedwiecznego.
  Dziś Mu pokłon dają -- W ciele oglądają.
  Każdy się dziwuje, -- Że Bóg nas miłuje.

 5. I my też pośpieszmy, -- Jezusa ucieszmy
  Ze serca darami: -- Modlitwą, cnotami.
  Jezu najmilejszy, -- Ze wszech najwdzięczniejszy,
  Zmiłuj się nad nami -- Grzesznymi sługami.T: XVII w.
  M: Mioduszewski 1843

  Bóg się rodzi28

 1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony.
  Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony:
  Wzgardzony okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami.
  A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami.

 2. Cóż masz, niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje,
  Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje,
  Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami,
  A Słowo...

 3. W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano!
  Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano.
  Ubodzy, was to spotkało, witać Go przed bogaczami,
  A Słowo...

 4. Potem i króle widziani, cisną się między prostotą,
  Niosąc dary Panu w dani: mirrę, kadzidło i złoto.
  Bóstwo to razem zmieszało, z wieśniaczymi ofiarami,
  A Słowo...

 5. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą,
  W dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą,
  Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami,
  A Słowo...
  T: F. Karpiński
  M: Mioduszewski 1838

  Dlaczego dzisiaj29

 1. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje i jako słońce niebo jaśnieje?
  ref:
  Chrystus, Chrystus nam się narodził,
  aby nas od piekła oswobodził.

 2. Dlaczego dzisiaj, Boży Aniele, ogłaszasz ludziom wielkie wesele?

 3. Czemuż pasterze do szopy śpieszą i podarunki ze sobą niosą?

 4. Dlaczego gwiazda nad podziw świeci i przed Królami tak szybko leci?
  T: J. Kaszycki 1911
  M: Markiewicz

  Cicha noc30

 1. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem.
  A u żłóbka Matka Święta, czuwa sama uśmiechnięta,
  Nad Dzieciątka snem, nad Dzieciątka snem.

 2. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód,
  Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni,
  Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.

 3. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn,
  Pan Wielkiego Majestatu, niesie dziś całemu światu,
  Odkupienie win, odkupienie win.

 4. Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud,
  W Betlejem Dziecina Święta, wznosi w górę swe rączęta,
  Błogosławi lud, błogosławi lud.
  T: J. Mohr 1818, tłum.
  M: F.X. Gruber 1818

  Do szopy31

 1. Do szopy, hej pasterze, do Szopy, bo tam cud!
  Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
  ref:
  Śpiewajcie Aniołowie,
  pasterze, grajcie Mu.
  Kłaniajcie się Królowie,
  nie budźcie Go ze snu.

 2. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg,
  Witajmy swego Pana; wdzięczności złóżmy dług.

 3. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą?
  Na sianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą.

 4. On Ojcu równy w Bóstwie, opuszcza niebo swe.
  A rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe.

 5. Jezuniu mój najsłodszy, Tobie oddaję się.
  O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie.
  T i M: J.A. Gwoździowski

  Dzisiaj w Betlejem32

 1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina.
  Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
  ref:
  Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają,
  Króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
  Cuda, cuda ogłaszają.

 2. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje.
  I Józef święty, i Józef święty, Ono pielęgnuje.

 3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce, Panna Syna rodzi,
  Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce, ludzi oswobodzi.

 4. I trzej Królowie, i trzej Królowie, od wschodu przybyli,
  I dary Panu, i dary Panu, kosztowne złożyli.

 5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my, przywitać Jezusa,
  Króla nad królami, Króla nad królami, uwielbić Chrystusa.
  T i M: Siedlecki 1878

  Gdy się Chrystus rodzi33

 1. Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi.
  Ciemna noc w jasności promienistej brodzi
  Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
  Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

 2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli.
  Aby do Betlejem, czym prędzej pobiegli.
  Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
  Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

 3. "O niebieskie Duchy, i posłowie nieba.
  Powiedzcież wyraźniej co nam czynić trzeba:
  Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy".
  Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

 4. "Idźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
  W pieluszki powite, w żłobie położone:
  Oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski".
  Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!
  T: Mioduszewski 1849
  M: Siedlecki 1928

  Gdy śliczna Panna34

 1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
  z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
  ref:
  Lili, lili, laj, Moje Dzieciąteczko,
  lili, lili, laj śliczne Paniąteczko.

 2. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
  pomóż radości wielkiej sercu memu.
  ref:
  Lili, lili, laj, wielki Królewicu,
  lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu!

 3. Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
  śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie!
  ref:
  Lili, lili, laj mój wonny Kwiateczku,
  lili, lili, laj, w ubogim żłóbeczku.

 4. Łączcie się w dziękach, wszystkie ziemskie dzieci,
  Niechaj się miłość w sercu waszym nieci
  ref:
  Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
  lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!

  M: L.Schiller, J.Maklakiewicz

  Jezusa narodzonego35

 1. Jezusa narodzonego dzisiaj witajmy,
  Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
  ref:
  Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
  skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

 2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
  że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.

 3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
  że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.

 4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
  że Go nad wszystko kochamy, z serca całego.
  T: Sz. Keller 1868
  M: F. Walczyński 1884

  Jezus malusieńki36

 1. Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
  Płacze z zimna, nie dała Mu Matusia sukienki.

 2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
  W który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.

 3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
  We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

 4. Dziecina się kwili, Matuleńka lili,
  W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli,

 5. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje:
  "O mój Synu! wola Twoja, nie moja się dzieje".

 6. Przestań płakać proszę, bo żalu nie zniosę,
  Dosyć go mam z Męki Twojej, którą w sercu noszę.
  T: XVIII w.
  M: Siedlecki

  Lulajże Jezuniu37

 1. Lulajże Jezuniu, moja perełko,
  Lulaj ulubione me Pieścidełko.
  ref:
  Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
  A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

 2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
  Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

 3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
  Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

 4. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,
  Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.

 5. Cyt, cyt, cyt, zasypia małe Dzieciątko,
  Oto już zasnęło niby kurczątko.
  T: XVIII w.
  M: Siedlecki

  Mędrcy świata38

 1. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
  Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?
  Ono w żłobie, nie ma tronu, ni berła nie dzierży,
  A proroctwo Jego zgonu, już się w świecie szerzy.

 2. Mędrcy świata, złość okrutna, Dziecię prześladuje.
  Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje:
  Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą,
  Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.

 3. Przed Maryją stają społem, niosą Panu dary.
  Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary.
  Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości?
  Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości?

 4. Tak, jak każą nam kapłani, damy dar troisty:
  Modły, pracę niosąc w dani, i żar serca czysty.
  To kadzidło, mirrę, złoto niesiem, Jezu szczerze,
  Co dajemy Ci z ochotą, od nas przyjm w ofierze.
  M: ks. Z. Odelgiewicz

  Mizerna cicha39

 1. Mizerna, cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały,
  Oto leżący, przed nami śpiący w promieniach, Jezus mały.

 2. Nad Nim Anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą
  Z włosy złotymi, z skrzydły białymi pod malowaną tęczą.

 3. Radość na ziemi, Pan nad wszystkimi, roztasza blask poranny
  Przepaść zawarta, upadek czarta, zstępuje Pan nad Pany.

 4. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiany:
  Mądrość Mądrości, Światłość, Światłości, Bóg-Człowiek tu wcielony
  T: T. Lenartowicz 1849
  zwr. 1,2,4
  M: Zbiór ks. J.W.

  Nowy Rok bieży40

 1. Nowy Rok bieży, w jasełkach leży: A kto, kto?
  Dzieciątko małe, dajcie Mu chwałę, na ziemi.

 2. Leży Dzieciątko jako jagniątko: A gdzie, gdzie?
  W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, znajdziecie.

 3. Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy, Jezusa?
  Biednie uwity, nie w aksamity, ubogo.

 4. Anieli grają, wdzięcznie śpiewają: A co, co?
  Niech chwała będzie zawsze i wszędzie Dzieciątku.

 5. Królowie jadą z wielką gromadą: A skąd, skąd?
  Od wschodu słońca, szukają końca zbawienia.
  T: XVII w.

  O gwiazdo Betlejemska41

 1. O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym,
  tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym.
  Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
  Bóg człowiek z Panny świętej, dany na okup win.

 2. O nie masz Go już w szopie, nie masz Go w żłóbku tam!
  Więc gdzie pójdziemy Chryste? Gdzie się ukryłeś nam?
  Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar
  I hołd Ci niski oddać: to jest nasz wszystek dar.

 3. Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron,
  Czy dusza moja biedna milsza Ci jest, niż on.
  Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem,
  Gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym.
  T: Z. Odelgiewicz
  M: Siedlecki 1928

  Pan z nieba i z łona42

 1. Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,
  oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;
  łaski przynosi temu, kto prosi,
  odpuszcza grzechy, daje pociechy;
  o Panie nasz święty, cud niepojęty!

 2. Przystąpmy do Tego z swymi prośbami,
  którego oczęta spłynęły łzami;
  niech łaska, Boże, Twoja wspomoże,
  zlituj się, Panie, oddal karanie
  od nas grzesznych ludzi, gdy trąba wzbudzi!

 3. Pamiętaj na dobroć! Co się to stało,
  żeś przyjął z Maryi, Bóg, ludzkie ciało?
  Panna nosiła, Panna powiła,
  prości pasterze czcili Cię szczerze,
  monarchy witali, gdy Cię poznali.

 4. O Panie! Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga,
  ubogiś i Matka Twoja uboga
  te czynią kroki Boskie wyroki,
  aby stworzony człowiek korony
  dostąpił przez Ciebie i mieszkał w niebie.
  T: Mioduszewski 1838
  M: Siedlecki 1928

  Pójdźmy wszyscy43

 1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki!
  Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.

 2. Witaj, Jezu ukochany, od Patryarchów czekany.
  Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

 3. Witaj, Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
  Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

 4. Witaj, Jezu nam zjawiony; witaj, dwakroć narodzony,
  raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem.

 5. Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
  Ty łączysz w Boskiej Osobie dwie natury różne sobie.

 6. O szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie!
  Czego Ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali.
  T: Mioduszewski 1843
  M: Siedlecki 1878

  Przybieżeli do Betlejem44

 1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
  grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
  ref:
  Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
  a pokój na ziemi.

 2. Oddawali swe ukłony w pokorze
  Tobie, z serca ochotnego, o Boże!

 3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
  których oni nie słyszeli, jak żywi.

 4. I Anieli gromadami pilnują,
  Panna czysta wraz z Józefem piastują.

 5. Poznali Go Mesyaszem być prawym,
  narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

 6. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
  i z całego serca wszyscy kochamy.
  T: XVII w.
  M: Mioduszewski 1843

  Pasterze mili45

 1. Pasterze mili, coście widzieli?
  Widzieliście maleńkiego, -- Jezusa narodzonego,
  Syna Bożego, Syna Bożego.

 2. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał?
  Szopa bydłu przyzwoita, -- I to jeszcze źle pokryta,
  Pałacem była, pałacem była.

 3. Jakie łóżeczko, miał Paniąteczko?
  Marmur twardy, żłób kamienny, -- Na tym depozyt zbawienny,
  Spoczywał łożu, spoczywał łożu.

 4. Co za obicie miało to Dziecię?
  Wisząc spod strzech pajęczyna, -- Boga i Maryi Syna,
  Obiciem była, obiciem była.

 5. W jakiej odzieży Pan z nieba leży?
  Za purpurę, perły drogie -- Ustroiła go w ubogie
  Pieluszki nędza, pieluszki nędza.

 6. Jakieście dary dali, ofiary?
  Sercaśmy własne oddali, -- a odchodząc poklękali
  Czołem Mu bili, czołem mu bili.
  T: XVIII w.
  M: P. Studziński

  Tryumfy46

 1. Tryumfy Króla niebieskiego zstąpiły z nieba wysokiego,
  Pobudziły pasterzów, dobytku swego stróżów,
  Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

 2. Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości.
  Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel,
  Na ziemi ...

 3. Zrodziła Maryja Dziewica, wiecznego Boga bez rodzica,
  by nas z piekła wybawił, a w niebieskich postawił,
  Pałacach ...
  T: XVII w.
  M: Siedlecki 1879

  Wesołą nowinę47

 1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie,
  Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.
  ref:
  Jak miła ta nowina!
  Mów, gdzie jest ta Dziecina?
  Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

 2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości,
  pokój ludziom głoszą duchy światłości.

 3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,
  pokłonem uczciła to Niemowlątko.

 4. Którego zrodziła, Bogiem uznała,
  i Panną, jak była, Panną została.

 5. Królowie na wschodzie już to poznali
  i w Judzkim narodzie szukać jechali.

 6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła,
  do szopy w Betlejem zaprowadziła.

 7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego.
  Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego!
  ref:
  Jak miła to nowina!
  Już wiemy, gdzie Dziecina.
  Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy.

  T: Siedlecki 1878
  M: Wygrzewalski

  Wśród nocnej ciszy48

 1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
  Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
  Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie,
  Przywitać Pana.

 2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
  Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
  Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali,
  Z wielkiej radości.

 3. "Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany,
  Tyle tysięcy lat wyglądany!
  Na Ciebie króle, prorocy, czekali, a Tyś tej nocy
  Nam się objawił".

 4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
  A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
  Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną,
  Chleba i wina.
  T i M: Mioduszewski 1849

  W żłobie leży49

 1. W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu?
  Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu?
  Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
  Jako Panu naszemu.

 2. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy.
  A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy:
  Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony,
  Więc Go dziś ucieszymy.

 3. Naprzód tedy, niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości.
  Że posłany, nam jest dany Emanuel w niskości.
  Jego tedy przywitajmy, z Aniołami zaśpiewajmy:
  "Chwała na wysokości".

 4. Witaj, Panie, cóż się stanie że rozkosze niebieskie,
  Opuściłeś, a zstąpiłeś na te niskości ziemskie.
  "Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła, T: XVII w.
  Pod nieba empirejskie". M: XVIII w.

  Z Narodzenia Pana50

 1. Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły.
  Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
  Radość ludzi wszędzie słynie. Anioł budzi przy dolinie
  pasterzów, co paśli pod borem woły.

 2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
  dumają pasterze w takim widoku.
  Każdy pyta: "Co się dzieje? Czy nie świta? Czy nie dnieje?
  Skąd ta łuna bije, tak miła oku!"

 3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
  zaraz do Betlejem prosto bieżeli
  tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana
  i oddali dary, co z sobą wzięli.

 4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
  że już Bóg wysłuchał próśb Izraela
  gdy tej nocy to widzieli, co prorocy widzieć chcieli,
  w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

 5. I my z pastuszkami dziś się radujmy,
  chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
  bo ten Jezus z nieba dany, weźmie nas między niebiany,
  tylko Go z całego serca miłujmy!
  T i M: Mioduszewski 1843
  Pieśni nowe

  Gwiazdy tańczyły51

 1. Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan.
  Ziemia śpiewała wśród niebiańskich gam.
  Raduj się, śpiewaj pieśń oto Król narodził się, Jemu cześć!

 2. Maria cieszyła się widząc Króla ziem.
  Pasterze w pokłonie chylili głowy swe.

 3. Mędrcy przybyli znając miejsce to,
  złożyli dary, uwielbiając Go.

 4. Śpiewam o Panie chwaląc Imię Twe,
  u Twego żłóbka składam serce swe.

  Jasna kolęda52

 1. W tę Betlejemską, jasną noc, Bóg Słowo spełnił Swe.
  Syn z Dziewicy rodzi się, zbawienie światu śle.
  ref:
  Anioł to ogłosił nam w poszumie skrzydeł swych.
  Ziemia śpiewa, gwiazdy drżą, na czystym nieba szkle

 2. W ubogi Żłóbku leży tam, na sianku cicho śpi.
  Dla nas ludzkie ciało wziął choć Synem Bożym był.

  Lulaj go Matko53

 1. Wszystko się raduje na tym Bożym świecie,
  więc i Ty Maryjo dziś nie płacz nad Dziecięciem.
  ref:
  Lulaj Go Matko, lulaj, lulaj przy sercu swoim,
  to święte Dziecię Boże choć w Stajni pośród koni.
  Lulaj Go Matko, lulaj, lulaj by w śnie odpoczął,
  niech czuje Twoje ręce, On wierzy Twoim oczom.

 2. Nie płacz Matko, nie płacz, cóż, że leży w żłobie,
  wszak to Dziecię święte teraz jest przy Tobie.

 3. Nie płacz Dziecię, nie płacz, cóż, że leżysz w żłobie,
  przecież Święta Matka Boga widzi w Tobie.

  Kolęda o Gwieździe54

 1. Chociaż to ledwo przedświt, chociaż jeszcze ciemno,
  ale Ty, ale Ty,
  Nie opuszczaj nas Gwiazdo promienna.

 2. Słabi jesteśmy, mali, nie ujdziemy wiele,
  Ale Tyś, ale Tyś,
  nasze światło i nasze wesele.

 3. Ty nam drogę w ciemności, blaskiem przeorywaj,
  Chociaż my, chociaż my,
  ustaniemy, to Ty nie spoczywaj.

 4. Na mrozach nas ogrzewaj i w upałach ochładzaj.
  Kiedy nas, kiedy nas,
  Zdradzą inni, to Ty nas nie zdradzaj.

 5. Choć nas przeklęli wszyscy, to Ty nas ukochaj.
  Pomóż nam, pomóż nam,
  Płynąć z Tobą choć chwilę w obłokach.

 6. Bądź przy nas w tej ostatniej, okropnej godzinie,
  Zapal nam, zapal nam,
  Betlejemskie najświętsze Twe Imię.

 7. Chociaż to ledwo przedświt, chociaż jeszcze ciemno,
  ale Ty, ale Ty,
  Nie opuszczaj nas Gwiazdo promienna.

 8. Bądź dla nas ciepła Gwiazdo, bądź wierniejsza niż matka,
  Ogrzej nas, utul nas,
  W długiej drodze nam świeć do ostatka.

  W Betlejemską jasną noc55

 1. W Betlejemską jasną noc, kiedy wszyscy poszli spać,
  W szopie Pan narodził się, by zbawienie ludziom dać.
  ref:
  Panie, Tyś polny kwiat,
  Czemu świat Cię przyjąć nie chce,
  Choć może, choć może.

 2. Na barłogu, ostrym sianie, delikatne spało Panię.
  Graj pasterzu, graj pasterzu Bogu prawdziwemu.

  Maleńka Miłość56

 1. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych
  dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony,
  bo nadszeł czas i Dziecię się zrodziło,
  a razem z Nim maleńka przyszła Miłość.
  ref:
  Maleńka Miłość w żłobie śpi,
  Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
  Dziś cała ziemia i niebo lśni
  dla tej Miłości maleńkiej

 2. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić
  i czystą łzą spróbujmy serca zbawić.
  Już nadszedł czas, już Dziecię się zbudziło,
  a razem z Nim maleńka przyszła Miłość.
  ref:
  Maleńka Miłość zbawia świat,
  Maleńką Miłość chrońmy z lękiem.
  Dziś ziemia drży i niebo drży
  od tej miłości maleńkiej.

  Skrzypi wóz57

 1. Skrzypi wóz, wielki wóz, wielki mróz na ziemi
  Trzej Królowie jadą złoto, mirrę kładą
  Hej kolęda, kolęda!

 2. A komu takiemu? Dzieciątku małemu
  Cóż to za Dzieciątko? Musi być Paniątko
  Hej kolęda, kolęda!

 3. Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali
  Beztroscy do szopy prędko przybiegali
  Hej kolęda, kolęda!

 4. Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego
  Daj nam Boże Dziecię pokój na tym świecie
  Hej kolęda, kolęda!

  Śliczna Gwiazdka58

 1. Śliczna Gwiazdka wschodzi nam, już na niebie światłem lśni,
  bo w Betlejem przyszedł Pan, przyszedł Pan Jezus się narodził dziś
  ref:
  Panie Jezu, Boża radość w nas nastaje,
  Bo Ty jesteś z nami już i przed żłobkiem serce moje drży,
  o Panie, tak, ze szczęścia Boże mój.

 2. Aniołowie grają Ci, pastuszkowie niosą cześć
  i ja Tobie Jezu mój, Jezu moj serce swe odaję też.

 3. W ten narodzin wielki dzień świat niech złoży Bogu cześć,
  by nie było lęku łez, lęku łez, lecz by pokój ku nam zszedł.

  Śpij Dziecino59

 1. Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi
  W środku nocy przerażony świat się budzi
  Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził
  do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi.
  ref:
  Teraz śpij Dziecino mała
  Teraz śpij Dziecino miła
  Ziemia bogactw Ci nie dała
  Bo bez Ciebie biedną była

 2. Już pasterze, prości ludzie, biegną z dala
  Oddać pokłon Tobie Panu nad panami
  Mówią sobie -- jakaż łaska nas spotkała
  Że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami

 3. Z krain wschodnich przyszli jeszcze Trzej Królowie
  Każdy myślał - coś wielkiego tu zobaczę
  Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie,
  Że ich Król jest malusieńki i że płacze
  ref:
  Nie płacz już Dziecino mała
  Nie płacz już Dziecino miła
  Ziemia tym Cię zasmuciła,
  Że tak mocno w grzech utkwiła.
  Teraz śpij ...

  W grudniowe noce60

 1. W grudniowe noce, w zimowe noce,
  Dzieciątko Boże z zimna dygoce.
  Idzie przez pola pokryte szronem,
  wiatr Mu wydzwania piosnki znajome.
  ref:
  Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
  Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da?

 2. Tyle tych domów i okien tyle,
  może Go schronią choćby przez chwilę,
  może przygarną do serca ludzie,
  może nakarmią, nim dalej pójdzie?

 3. Świeczki się jarzą w świerkach zielonych
  i złote gwiazdy wieńczą korony,
  bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
  lecz o Nim, o Nim nikt nie pamięta.

  Zaśpiewajmy kolędę61

 1. Dziś w stajence mały Jezus się narodził
  I pobożnie swoje małe rączki złożył
  Chociaż jest maleńki -- błogosławi już
  Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu:
  ref:
  Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
  Niech kolęduje z nami cała ziemia
  Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
  Niech kolęduje z nami cały świat.

 2. W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa
  Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa
  Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
  Maleńkiemu Jezusowi dziś:

 3. In excelsis Deo -- śpiewajmy do Pana
  A śpiewając Gloria zegnijmy kolana
  Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas
  Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz: