Śpiewnik Parafialny

Wielki Post - pieśni o Krzyżu i Męce Pańskiej

Pieśni tradycyjne

  Ach, mój Jezu81

 1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
  W Ogrójcu zakrwawiony!
  Tam Cię Anioł w smutku cieszył,
  Skąd był świat pocieszony.
  ref:
  Przyjdź, mój Jezu,
  Przyjdź, mój Jezu,
  Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,
  Bo Cię kocham serdecznie.

 2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze
  Do słupa przywiązany.
  Za tak ciężkie grzechy nasze
  Okrutnie biczowany.

 3. Ach, mój Jezu, co za boleść
  Cierpisz w ostrej koronie.
  Twarz najświętsza zakrwawiona,
  Głowa wszystka w krwi tonie.

 4. Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz
  Na Górę Kalwaryjską,
  Trzykroć pod ciężarem krzyża
  Upadasz bardzo nisko

 5. A gdy, mój najmilszy Jezu
  Na krzyżu już umierasz,
  Dajesz Ducha w Ojca ręce,
  Grzesznym niebo otwierasz.
  T i M: Mioduszewski 1838

  Ludu mój ludu82

 1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił?
  W czemem zasmucił, albo w czym zawinił?
  Jam cię wyzwolił z mocy Faraona,
  A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona

 2. Ludu, mój ludu...
  Jam cię wprowadził kraj miodem 'płynący,
  Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.

 3. Ludu, mój ludu...
  Jam ciebie szczepił, winnico wybrana,
  A tyś Mnie octem poił, swego Pana.

 4. Ludu, mój Ludu...
  Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie,
  A tyś mnie wydał na ubiczowanie.

 5. Ludu, mój Ludu...
  Jam Faraonów dał w odmęt bałwanów,
  A tyś Mnie wydał książętom kapłanów.

 6. Ludu, mój Ludu...
  Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą,
  A tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.

 7. Ludu, mój Ludu...
  Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku,
  Tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.

 8. Ludu, mój Ludu...
  Jam ciebie karmił manny rozkoszami,
  Tyś Mi odpłacił policzkowaniami.

 9. Ludu, mój Ludu...
  Jam ci ze skały dobył wodę zdrowią,
  A tyś Mnie poił goryczką żółciową.

 10. Ludu, mój Ludu...
  Jam dał, że zbici Chanaan królowie,
  A ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie.

 11. Ludu, mój Ludu...
  Jam ci dał berło Judzie powierzone,
  A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.

 12. Ludu, mój Ludu...
  Jam cię wywyższył między narodami,
  Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.
  T: Mioduszewski 1838

  Dobranoc, Głowo święta83

 1. Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego,
  Któraś była zraniona do mózgu samego.
  ref:
  Dobranoc Kwiecie różany,
  Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

 2. Dobranoc, włosy święte, mocno potargane,
  Które były najświętszą Krwią zafarbowane.

 3. Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrajana,
  Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.

 4. Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione,
  Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.

 5. Dobranoc, boku święty, z którego płynęła
  Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.

 6. Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone,
  Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.

 7. Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte,
  I tępymi gwoździami do krzyża przybite.

 8. Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony,
  Jezus; w prześcieradło białe uwiniony.

 9. Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała,
  Który Matka Bolesna łzami oblewała.
  ref:
  Niech Ci będzie cześć w wieczności,
  Za Twe męki, zelżywości, mój Jezu!

  T i M: Siedlecki 1928

  Hosanna Synowi Dawidowemu84

  Na Niedzielę Palmową
  Hosanna Synowi Dawidowemu!
  Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie! O, Królu Izraelski!
  Hosanna na wysokości!
  T: Z liturgii N.Palmowej
  M: ks. Z.Bernat
  Jezu Chryste, Panie miły85

 1. Jezu Chryste, Panie miły, o Baranku tak cierpliwy,
  Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce Swoje.
  Gładząc, gładząc, nieprawości moje.

 2. Płacz Go, człowiecze mizerny, patrząc, jak jest miłosierny,
  Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
  Słońce, słońce, jasność swą zawiera.

 3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła Mu na piersi głowa.
  Matka, Matka pod Nim frasobliwa,
  Stoi, stoi z żalu ledwie żywa.

 4. Zasłona się potargała, ziemia rwie się, ryczy skała.
  Setnik, setnik woła: Syn to Boży!
  Tłuszcza, tłuszcza wierząc, w proch się korzy.

 5. Na koniec Mu bok przebito, krew płynie z wodą obfito.
  Żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami,
  Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami.
  T: A. Różniatowski 1610
  M: Siedlecki 1928

  Krzyżu Chrystusa86

 1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
  na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
  Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia Swojego.

 2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne ...
  Ta sama Krew cię skropiła, która nas z grzechów obmyła.

 3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne ...
  Z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo.

 4. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone
  Krwią przenajświętszą Baranka skropione,
  Że sam Zbawicie na tobie umarł i uświęcił ciebie.

 5. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe
  na sobie niosąc zbawienie śiwatowe
  Na tobie Jezus spoczywał, gdy w gorzkich mękach umierał.
  T i M: Siedlecki 1959

  Krzyżu święty87

 1. Krzyżu święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze.
  W żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest.
  Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło.

 2. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym.
  Odmień teraz oną srogość, którąś miało z urodzenia.
  Spuść lekkuchno i cichuchno Ciało Króla niebieskiego.

 3. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie,
  Przez cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubion;
  Który święta Krew polała, co z Baranka wypływała.

 4. W jasełkach leząc gdy płakał, już tam był wszystko oglądał,
  Iż tak haniebnie umrzeć miał, gdy wszystek świat odkupić chciał,
  Wonczas między zwierzętami, a teraz między łotrami.

 5. Niesłychanać to jest dobroć za kogo na krzyżu umrzeć;
  Któż to może dzisiaj zdziałać, za kogo swoją duszę dać?
  Sam to Pan Jezus wykomał, bo nas wiernie umiłował.
  T: Hymn z liturgii W.Piątku
  M: Mioduszewski 1838

  W Krzyżu cierpienie88

 1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka.
  Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie ni szuka.

 2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda dla duszy smutkiem zmroczonej.
  Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej.

 3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali,
  Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, On ciebie wesprze, ocali.

 4. Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono lub serce czyjeś zawiodło:
  O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, Krzyż niech ci stanie za godło.

 5. Gdy wśród żywota biedna sierota stoi od ludzi wzgardzona;
  Krzyż będzie światem, ojcem i bratem, gdy go przytulisz do łona.
  T: K. Antoniewisz
  M: Siedlecki 1928

  Króla wznoszą się znamiona89

 1. Króla wznoszą się znamiona, tajemnica krzyża błyska:
  Na nim życie śmiercią kona, lecz z tej śmierci życie tryska.

 2. Poranione ostrzem srogim, włóczni, co Mu bok przeszywa:
  Aby nas pojednać z Bogiem, Krwią i wodą hojnie spływa.

 3. Już się spełnia wieczne słowo, pieśni, co ją Dawid śpiewa.
  Głośną na świat cały mową, oto Bóg króluje z drzewa.

 4. Drzewo piękne i świetlane, zdobne w cną purpurę Króla,
  Z dostojnego pnia wybrane, święte członki niech otula.

 5. O szczęśliwe, bo ramiony, dzierżąc, waży Boskie Ciało,
  Okup świata zawieszony i łup piekłu odebrało.

 6. Krzyżu, bądźże pozdrowiony, o nadziejo Ty jedyna!
  Dobym łaski pomnóż plony, z grzesznych niech się zmyje wina.

 7. Trójco, źródłem, coś żywota, Ciebie świat niech sławi cały.
  Przez Krzyż święty otwórz wrota do zwycięstwa i do chwały!
  T: Hymn brewiarzowy
  tłum. P. Mańkowski
  M: A. Odrobina

  O Krwi najdroższa90

 1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia;
  Napoju życia, z nieba dla nas dany!
  O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
  Ty grzechowe leczysz rany!

 2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
  Abyś nas wszystkich życiem napawał,
  Abyś dla świata, Krwio Boska Prześwięta,
  Miłosierdzie wybłagała!

 3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
  Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
  Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
  Z Aniołami, ze świętymi.

  Odszedł pasterz od nas91

  Liturgia Wielkiego Piątku
 1. Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej,
  Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej.
  ref:
  Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
  O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud.

 2. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło,
  ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.

 3. Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła,
  Sam już w więzach leży, opadły Mu skrzydła.

 4. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył,
  zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił.

 5. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa Swego,
  i ujarzmił pychę wroga piekielnego.
  T i M: W. Lewkowicz

  Ogrodzie oliwny92

 1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny.
  Widzę Pana mego na twarz upadłego.
  Tęskność, smutek, strach Go ściska,
  Krwawy pot z Niego wyciska,
  Ach Jezu mdlejący, prawieś konający.

 2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki,
  Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz:
  Anioł Ci się z nieba zjawia,
  O męce z Tobą rozmawia,
  Ach Jezu strwożony, przed męką zmęczony.

 3. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli,
  Judasz zbrojne roty stawia przede wroty.
  I wnet do Ogrójca wpada,
  Z wodzem swym zbirów gromada,
  Ach Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!
  T i M: Mioduszewski 1838

  Stała Matka Boleściwa93

 1. Stała Matka Boleściwa pod krzyżem bardzo troskliwa,
  Na którym Jej Syn wisiał ...

 2. Której duszę tak strapioną, wielkim żalem obciążoną,
  Miecz boleści przenikał ...

 3. O, jak smutna i strapiona Matka ta błogosławiona
  Synaczka jedynego ...

 4. Która płakała i łkała, z żalu drżała, gdy widziała
  Mękę Syna miłego ...

 5. Któż jest serca tak twardego, by dziś z Matką Pana swego
  Bardzo rzewno nie płakał? ...

 6. Któżby się nie wzruszył w sobie, pomnąc o cieżkiej żałobie
  Matki z Synem jedymym ...

 7. Dla złości ludu Swojego, widziała tak zmęczonego
  Jezusa, Syna Swego ...

 8. Widziała Kochanka Swego od wszystkich opuszczonego,
  Gdy na krzyżu umierał ...

 9. Cna Matko, źródło miłości, niech czuję gwałt Twej żałości;
  Dozwól mi z Sobą płakać ...

 10. Spraw, by miłością pałało serce me, dając się cało
  Bogu swemu w przysługę ...

 11. Święta Matko, dopuść na mnie, niech Ran Syna Twego znamię
  Mam w sercu mem wyryte ...

 12. Twego Syna zranionego, tak bardzo dla mnie zbitego,
  Ze mną Mękę podzielaj ...

 13. Niech z Tobą płaczę prawdziwie, patrząc na krzyż żałośliwie,
  Dokąd duch z ciałem żyje ...

 14. Pragnę stać pod krzyżem z Tobą, dzielić się z Twoją osobą
  Tak surowym płaczem Twym ...

 15. Ze wszech Panien Panno zacna, bądź tak, proszę, na mnie baczna,
  Daj się z Sobą napłakać! ...

 16. Niech gorzką Śmierć Pańską noszę, Krzyż i Rany Jego, proszę,
  Niech na sercu uważam ...

 17. Niech mnie zranią Rany Jego, niech znam moc Krzyża świętego,
  Przez miłość Chrystusową ...

 18. Jego zapał niech mam w sobie, poruczenie, Panno, w Tobie
  Niechaj mam dnia sądnego ...

 19. Niech mnie ten Krzyż Pański broni śmierć Chrystusowa ochroni,
  Niech wspiera łaska Jego ...

 20. Kiedy ciało pójdzie w ziemię, niech dusza, anielskie plemię,
  Wiecznej chwały nie traci ...
  T: Stabat Mater Dolorosa
  Jakub z Todi XIII w.
  M: XVII w.

  Wisi na Krzyżu94

 1. Wisi na krzyżu Pan, stwórca nieba
  Płakać za grzechy człowiecze potrzeba.
  Ach, ach, na krzyżu umiera Jezus oczy swe zawiera.

 2. Najświętsze członki i wszystko ciało
  Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
  Ach, ach, dla ciebie, człowiecze, z boku Krew Jezusa ciecze.

 3. Ostrą koroną skronie zranione,
  Język zapiekły i usta spragnione.
  Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli.

 4. Woła i kona, łzy z oczu leje,
  Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje.
  Ach, ach sprośne złości moje sprawiły te niepokoje.

 5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
  Życia świętego dobry sposób podaj
  Ach, ach tu kres złości moich przy nogach przybitych Twoich.

 6. Tu z Magdaleną chcę pokutować
  I za swe grzechy serdecznie żałować.
  Ach, ach zmiłuj się nade mną, uczyń miłosierdzie ze mną.

 7. Rozbrat ci, świecie, dziś wypowiadam,
  Z grzechów się swoich szczerze wyspowiadam.
  Ach, ach serdecznie żałuję bo Cię, Boże mój, miłuję.
  T: XVIII w.
  M: Mioduszewski 1838

  Zawitaj Ukrzyżowany95

 1. Zawitaj Ukrzyżowany, Jezu Chryste przez Twe rany.
  Królu na niebie, prosimy Ciebie
  Ratuj nas w każdej potrzebie.

 2. Zawitaj Ukrzyżowany, całujem Twe święte rany;
  Przebite ręce, nogi w Twej męce,
  Miejcież nas w swojej opiece.

 3. Zawitaj Ukrzyżowany, biczmi srodze skatowany;
  Zorane boki, krwawe potoki,
  Wynieścież nas nad obłoki.

 4. Zawitaj Ukrzyżowany, cierniem ukoronowany;
  W takiej koronie, zbolałe skronie,
  Miejcież nas w swojej obronie.

 5. Zawitaj Ukrzyżowany, ciężkim krzyżem zmordowany;
  Rano w ramieniu, z niej Krwi strumieniu,
  Pociągnij nas ku zbawieniu.

 6. Zawitaj Ukrzyżowany, w twarz pobity i zeplwany;
  O święte lice, łez, Krwi krynice,
  Zwróćcież na nas swe źrenice!

 7. Zawitaj Ukrzyżowany, włócznią na sercu stargany;
  Piersi, wnętrzności, pełne gorzkości,
  Miejcież nas w swojej litości.

 8. Zawitaj Ukrzyżowany, w duszy srodze zatroskany;
  Smutki i żale, w serca upale, Wynieścież nas ku swej chwale.

 9. Zawitaj Ukrzyżowany, w Bóstwie swym sponiewierany;
  We czci i chwale zniszczony wcale; Zbaw nas na swym trybunale.

 10. Zawitaj Ukrzyżowany, niewinnie zamordowany;
  Bądź, konający, na nas pomnący, Raj łotrowi darujący.

 11. Przez Twoje gorzkie skonanie litościwy bądź nam, Panie,
  W ostatnim zgonie miej nas w obronie,
  Postaw nas po prawej stronie.

 12. O Jezu, miłości zdroju, wzdycham do Twego pokoju!
  Za grzechy płaczę sercem Cię raczę, Krzyżem Twoim głowę znaczę.
  T: Mioduszewski 1838
  M: Siedlecki 1828
  Pieśni nowe

  (nowe)
  Droga Krzyżowa96

  ref:
  Matko, która nas znasz,
  z dziećmi Twymi bądź,
  na drogach nam nadzieją świeć,
  z Synem Twym z nami idź.

 1. Jezus skazany na śmierć.
  Matko Osądzonego -- przyjdź i drogę wskaż!
  Matko Biczowanego -- do Syna Twego nas prowadź!
  Bogu Towarzysząca -- pokój światu daj!

 2. Jezus bierze krzyż.
  Matko, krzyż podnosząca -- przyjdź i drogę wskaż!
  Dla zbawienia naszego -- do Syna Twego nas prowadź!
  Pośredniczko najlepsza -- pokój światu daj!

 3. Jezus pierwszy raz upada.
  Matko upadających -- przyjdź i drogę wskaż!
  Matko prześladowanych -- do Syna Twego nas prowadź!
  Wszystkich grzesznych ucieczko -- pokój światu daj!

 4. Jezus spotyka Matkę swoją.
  Matko wszystkich cierpiących -- przyjdź i drogę wskaż!
  Która nas zawsze pocieszasz -- do Syna Twego nas prowadź!
  Nadziejo nasza w Panu -- pokój światu daj!

 5. Szymon pomaga nieść Krzyż.
  Matko, Krzyż nam dająca -- przyjdź i drogę wskaż!
  Która słabym pomagasz -- do Syna Twego nas prowadź!
  Ty nas zawsze rozumiesz -- pokój światu daj!

 6. Weronika ociera twarz Jezusowi.
  Matko wszystkich wierzących -- przyjdź i drogę wskaż!
  Daj odwagę i siłę -- do Syna Twego nas prowadź!
  Naucz nas miłosierdzia -- pokój światu daj!

 7. Jezus drugi raz upada.
  Matko ludzi upadłych -- przyjdź i drogę wskaż!
  Ucz nas zawsze powstawać -- do Syna Twego nas prowadź!
  Drogo nasza do Pana -- pokój światu daj!

 8. Jezus pociesza płaczące niewiasty.
  Matko wszystkich płaczących -- przyjdź i drogę wskaż!
  Drogowskazie najlepszy -- do Syna Twego nas prowadź!
  Ratuj naszą Ojczyznę -- pokój światu daj!

 9. Jezus upada po raz trzeci.
  Dziewico z nami idąca -- przyjdź i drogę wskaż!
  Ratuj nas w naszych upadkach -- do Syna Twego nas prowadź!
  Nigdy nas nie opuszczaj -- pokój światu daj!

 10. Jezus z szat obnażony.
  Matko, promieniu czystości -- przyjdź i drogę wskaż!
  Matko prosząca za nami -- do Syna Twego nas prowadź!
  Matko przebaczająca -- pokój światu daj!

 11. Jezus do Krzyża przybity.
  Matko o sercu zranionym -- przyjdź i drogę wskaż!
  Mieczem boleści przeszyta -- do Syna Twego nas prowadź!
  Odkupicielko nasza -- pokój światu daj!

 12. Jezus na Krzyżu umiera.
  Matko pod Krzyżem stojąca -- przyjdź i drogę wskaż!
  Matko przez Syna nam dana -- do Syna Twego nas prowadź!
  Za dzieci nas przyjmująca -- pokój światu daj!

 13. Jezus z Krzyża zdjęty.
  Matko nad Synem schylona -- przyjdź i drogę wskaż!
  Matko pełna miłości -- do Syna Twego nas prowadź!
  Panno wierna do końca -- pokój światu daj!

 14. Jezus złożony w grobie.
  Matko nad grobem Syna -- przyjdź i drogę wskaż!
  Zmartwychwstania nadziejo -- do Syna Twego nas prowadź!
  Módl się zawsze za nami -- pokój światu daj!

 15. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
  Matko Zmartwychwstałego -- przyjdź i drogę wskaż!
  Królowo wiecznej radości -- do Syna Twego nas prowadź!
  Maryjo, Matko ludzi -- pokój światu daj!

  Golgota97

 1. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
  W tej ciszy przebywam wciąż rad,
  W tej ciszy daleki jest świat,
  Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach
  Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.
  ref:
  To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech
  To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech
  To dzie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech
  Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie
  Golgoto ...

 2. Ja widzę Cię Zbawco mój tam,
  Tak wiele masz sińców i ran
  Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
  Uwolnić mnie z grzechów i win

 3. Tak często wspominam ten dzień
  Golgotę i słodki ten cień
  Gdy przyszłam pod krzyż z ciężarem mych win
  Uwolnił mnie tam Boży Syn

  Rozpięty na ramionach98

  ref:
  Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie,
  Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię.

 1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
  Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi.
  Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego Krzyża,
  Do ciężko pracujących, których głód poniża.

 2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących,
  Modlących się wysłuchaj i wybacz umierającym.
  O spójrz cierpienia sokole na wszechświat i na ziemię,
  Na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.

 3. A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie,
  Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę Siebie.

  Hymn o Krzyżu99

 1. Krzyżu Święty, co świat obejmujesz,
  Który rozdartą ziemię ramionami dwoma,
  Jak dziecko słabe matka
  przed ciemnością bronisz,
  Zmiłuj się nad nami.
  Krzyżu Święty, masz moc pojednania
  I północy z południem i wschodu z zachodem
  Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz,
  Zmiłuj się nad nami.
  ref:
  Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić,
  Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić.

 2. Krzyżu Święty, który ziemię spinasz,
  Jak gdy żelazną klamrą
  człowiek dom swój chroni,
  By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi,
  Zmiłuj się nad nami.
  Krzyżu Święty, nad nami wzniesiony,
  Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany,
  By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym,
  Zmiłuj się nad nami.

  Kiedy patrzę na Twój Krzyż100

  Kiedy patrzę na Twój Krzyż
  to coś się we mnie dzieje,
  to w oku pojawia się łza,
  to coś jest jakby nie tak.
  Kiedy patrzę na innych ludzi
  żyjących z dala od siebie,
  to bardzo mi ich żal,
  bo nie wiem jak im pomóć mam.
  O spraw, Panie, proszę,
  abym zawsze Go miał przed oczyma,
  abym widział Go w innych ludziach
  proszę
  ten Krzyż
  Na zbolałe Ramiona101

 1. Szukałem miłości wśród ludzi
  Lecz każdy odrzucał mnie z pogardą
  Ty jeden, o Panie, zrozumiałeś mnie
  podając swą Ojcowską dłoń
  ref:
  Na zbolałe Twe ramiona
  położyłem własnny krzyż
  zapomniałem, że przez mękę trzeba iść
  Czy pomożesz Symu Boga
  mi z upadku tego wstać,
  bo przez życie długa droga
  Jezu, pomóż wstać

 2. Chciałem pomóc Jezusowi
  grzechy świata tego nieść
  i przyrzekłem Chrystusowi
  wieczną prawdę w sobie mieć

  Nie zdejmę Krzyża102

 1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
  Za żadne skarby świata,
  Bo na nim Jezus ukochany
  Grzeszników z niebem brata.
  ref:
  Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
  Choćby mi umrzeć trzeba,
  Choćby mi groził kat, morderca,
  Bo Krzyż to klucz do nieba.

 2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
  Nie wyrwę go z sumienia,
  Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
  Bo Krzyż to znak zbawienia.
  ref:
  A gdy zobaczę w poniewierce
  Jezusa Krzyż i ranę,
  Która otwiera Jego Serce,
  W obronie Krzyża stanę.

  Nocą Ogród Oliwny103

 1. Nocą Ogród Oliwny -- śpią twardo wszyscy uczniowie
  Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg-Człowiek
  ref:
  Ojcze, jeśli możliwe
  Oddal ode mnie ten kielich.
  Ojcze, jeżeli trzeba
  Chcę twoją wolę wypełnić

 2. Nocą, klęczę przed Tobą -- ucichły auta, tramwaje
  Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz

 3. Nocą, patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego,
  Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać -- dlaczego?

  Przez Krzyż104

 1. Zbawienie przyszło przeż krzyż
  Ogromna to tajemnica
  Każde cierpienie ma sens
  Prowadzi do pełni życia
  ref:
  Jeżeli chcesz mnie naśladować
  To weź swój krzyż na każdy dzień
  I choć ze mną zbawiać świat
  Dwudziesty już wiek

 2. Codzienność wiedzie przez krzyż
  Większy im kochasz goręcej
  Nie musisz ginąć już dziś
  Lecz ukrzyżować swe serce

 3. Każde spojrzenie na krzyż
  Niech niepokojem zagości,
  Bo wszystko w życiu to nic
  Wobec tak wielkiej miłości