Śpiewnik Parafialny

Pieśni Uwielbienia

Pieśni tradycyjne

  Ciebie Boga wysławiamy373

 1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała,
  Ciebie Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.

 2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy,
  Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy.

 3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
  Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.

 4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały,
  Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.

 5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła,
  Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.

 6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste,
  Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.

 7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
  Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.

 8. Tyś pokruszył śmierci wrota; starł jej oścień w męki dobie
  I rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.

 9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
  Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

 10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami,
  Gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej swojej Krwi strugam1.

 11. Ze Świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje:
  Zbaw o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.

 12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata, prowadź w niebios błogie bramy,
  My w dzień każdy, Władco co świata, Imię Twoje wysławiamy.

 13. Po wiek wieków nie ustanie, pieśń, co sławi Twoje czyny,
  O w dniu onym racz nas Panie od wszelakiej ustrzec winy.

 14. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki:
  w Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.
  T: Hymn:
  Te Deum laudamus
  M: A. Chlondowski

  Czego chcesz od nas Panie374

 1. Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary,
  Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary,
  Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
  I w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie.

 2. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
  Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
  Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
  Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.

 3. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował,
  I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował,
  Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi,
  I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.

 4. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
  A zamierzonych granic przeskoczyć się boi,
  Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
  Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

 5. Tobie gwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi,
  Tobie gwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi,
  Wino jesień i jabłka rozmaite dawa,
  Potem do gotowego gnuśna zima stawa.
  T: J. Kochanowski
  M: ks. Z. Piasecki

  Upadnij na kolana375

 1. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty
  Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty.

 2. Zabrzmijcie z nami Nieba, Bóg nasz niepojęty,
  W postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty.

 3. Powtarzaj, ludzki rodzie, wiarą przeniknięty,
  Na wschodzie i zachodzie, Święty, Święty, Święty.

 4. Pan wieczny zawsze, wszędzie, ku nam łaską zdjęty,
  Niech wiecznie wielbion będzie: Święty, Święty, Święty.

  Dzięki, o Panie376

  ref:
  Dzięki, o Panie! Składamy dzięki,
  O Wszechmogący nasz Królu w niebie!

  1. Za to, że dałeś nam wiarę
  2. Za to, że dałeś nam miłość
  3. Za to, że dałeś nam siebie
  4. Za to, że jesteś z nami
  5. Ty nam przebaczasz grzechy
  6. Ty nam przywracasz życie
  7. Tobie śpiewamy z radością
  8. Ciebie wielbimy bez końca
  Dziękujemy Ci, Ojcze nasz377

 1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida,
  Który nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego.
  Tobie chwała na wieki!

 2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
  Którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego.

 3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje,
  Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.

 4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność,
  którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego.

 5. Ty, o Panie Wszechmocny stworzyłeś wszystko dla Imienia Swego,
  pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie.

 6. Nam zaś darowałeś, pokarm duchowy oraz napój,
  I żywot wieczny, przez Jezusa Syna Twego.

 7. Pomnij, Panie na swój Kościół i wybaw go od wszelkiego złego,
  I doprowadź go do miłości swojej do Królestwa Twego.

 8. Niechaj przyjdzie twa łaska i niech przeminie ten świat,
  Kto święty niech przystąpi, kto nim nie jest niech czyni pokutę.
  T: Didache
  M: ks. K. Pasionek

  Ludu Kapłański378

  ref:
  Ludu Kapłański, Ludu Królewski
  Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,
  Śpiewaj twemu Panu

 1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca!
  Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna,
  Żywe Słowo Boga.

 2. Tobie śpiewamy, Jedyny Synu Maryi Panny!
  Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
  Tyś nas przyszedł zbawić.

 3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich!
  Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu,
  Cichy i pokorny.

 4. Tobie śpiewamy, Jedyny Pośredniku ludzkości!
  Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
  Drogo nas wiodąca.

 5. Tobie śpiewamy, Arcykap1anie w Nowym Przymierzu?
  Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
  Przez Krew Twego Krzyża.

 6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło dające laskę!
  Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
  Żywa Wodo, Chryste.

 7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany!
  Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
  My Twe latorośle.

 8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie!
  Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący,
  Któryś zstąpił z nieba.

 9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa!
  Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz
  Wszystkie owce Twoje.
  T i M: L. Deiss

  O Zbawcza Hostio379

 1. O Zbawcza Hostio godna czci,
  Co lud do niebios wiedziesz bram:
  Bój srogi nęka wiernych Ci,
  Daj siłę, pomoc ześlij nam.

 2. Jednemu w Trójcy Władcy ziem,
  Niech będzie chwała w każdy czas. T: Hymn O salutaris Hostia
  Niech On wieczystym życiem swym. tłum. wg Rytuału
  W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. M: gregoriańska

  Sław języku tajemnicę380

 1. Sław języku tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,
  którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni,
  Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów godzien czci.

 2. Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród,
  gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud,
  wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.

 3. W noc ostatnią, przy Wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał,
  pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał,
  sam Dwunastu się powierzył, i za pokarm z Rąk Swych dał.

 4. Słowem, więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe,
  wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce.
  Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle.

 5. Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz,
  niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas.
  Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.

 6. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni.
  Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci,
  a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

  Wielbię Ciebie381

  Wielbię Ciebie w każdym momencie,
  o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.
  Chwała i dziękczynienie382

  Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie,
  Jezusowi w Najświętszym, Boskim sakramencie.
  Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
  tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości!
  Radośnie Panu chymn śpiewajmy! 383

  ref:
  Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja!
  I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja!

 1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja!

 2. Wychwalajcie Pana, Aniołowie Pańscy, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana, zastępy anielskie, Alleluja!

 3. Wychwalajcie Pana, słońce i księżycu, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja!

 4. Wychwalajcie Pana, cztery pory roku, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana, pogody i słoty, Alleluja!

 5. Wychwalajcie Pana, rzeki, oceany, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana, pagórki i góry, Alleluja!

 6. Wychwalajcie Pana, rośliny, zwierzęta, Alleluja!
  Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, Alleluja!

 7. Wychwalaj cię Pana, ludzie sprawiedliwi, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana, pokorni i święci, Alleluja!

 8. Wychwalajcie Pana, kapłani Kościoła, Alleluja!
  Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, Alleluja!

 9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja!
  Wychwalajmy Pana, Stwórcę nieba i ziemi, Alleluja!

 10. Wychwalajmy Pana, który rządzi światem, Alleluja!
  Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja!
  T: Kantyk Trzech Młodzieńców
  M: Chorał protestancki
  Pieśni nowe

  Będę chwalić Ciebie Panie384

 1. Będę chwalić Ciebie Panie
  Z całego mego serca
  I opowiadać wielkie dzieła Twe
  I wysławiać Imię Twoje.
  Będę chwalić Ciebie Panie
  Z całego mego serca
  Cieszyć się będę i radować Tobą
  Alleluja!

 2. Będę śpiewać Tobie Panie...

 3. Będę służyć Tobie Panie...

 4. Będę kochać Ciebie Panie...

  Będę Ci, Panie, śpiewał dziś psalm385

  Będę Ci, Panie, śpiewał dziś psalm
  Śpiewał dziś psalm, o Panie!
  Będę wysławial majestat Twój
  Na wieki, Panie mój.
  Będę śpiewał Tobie386

  Będę śpiewał Tobie Mocy moja!
  Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,
  Tobie ufam i bać się nie będę.
  Błogosławione jest Imię Twe387

  Błogosławione jest Imię Twe,
  I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć.
  Tyś jedynie Panem jest.
  Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki.
  Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem.
  Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki.
  Powstań! Chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.
  Chcę wywyższać Imię Twe388

  Chcę wywyższać Imię Twe,
  chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
  Panie, dziś raduję się,
  bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
  Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,
  na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,
  z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,
  chcę wywyższać Imię Twe.
  Chwalę Ciebie, Panie389

  Chwalę Ciebie, Panie i uwielbiam
  Wznoszę w górę moje ręce uwielbiając Imię Twe
  Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
  Nie dorówna Tobie nikt nie dorówna Tobie nikt.
  Chwalimy Pana dziś390

  Chwalimy Pana dziś
  Za łaskę, którą daje nam.
  Chwalimy Pana dziś
  Za Jego moc.
  Stajemy przed Tobą
  Z otwartym sercem
  Nasze życie, Panie,
  Dajemy Ci
  Chwała Bogu Ojcu391

  Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn
  Chwała Tobie Duchu, tworzysz jedno w Nim.
  Chwała Panu i cześć392

 1. Chwała Panu i cześć, od wszystkich wiernych mu sług.
  Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu i cześć oddajmy Mu.

 2. Panie, błogosław nam, gdy trwamy tam, gdzie Twój dom.
  Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię, Ty, Panie, błogosław nam.

  Godzien jesteś393

 1. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz.
  Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc.
  Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
  Wszystko stworzyłeś Ty sam.
  I z woli Twojej zostało stworzone
  Godzien jesteś wziąć cześć.

 2. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz.
  Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc.
  Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój,
  Wszystkich zbawiłeś Ty sam.
  I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu,
  Godzien jesteś wziąć cześć.

 3. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz.
  Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz.
  Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność,
  Błogosławieństwo i moc.
  Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki.
  Amen, amen.

  Godzien, o godzien jest nasz Pan.394

 1. Godzien, o godzien jest nasz Pan.
  Godzien, aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń.
  ref:
  Śpiewajmy: "Alleluja" przed Baranka tronem,
  Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwały pieśń.
  Alleluja, chwała Barankowi, On w walce jest Zwycięzcą,
  Bóg z nami, Król i Pan.

 2. Panie mój, Tyś droższy nad srebro,
  ponad złoto cenniejszy skarb.
  Czym przed Tobą jest piękno diamentów,
  czyż może Ci coś dorównać, Panie mój?

  Gdy wpatruję się w Twą Twarz395

  Gdy wpatruję się w Twą Świętą Twarz, gdy rozmyślam nad miłością Twa,
  Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień -- jasności Twej.
  Gdy dotykam sobą Serca Twego, gdy mą wolę składam u Twych stóp,
  Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień -- jasności Twej.
  Uwielbiam Cię , bo mego życia sens, to wielbić Cię.
  Hosanna396

 1. Hosanna! Hosanna! -- na wysokości Bogu cześć.
  W uniżeniu swych serc śpiewamy Ci pieśń,
  Wywyższamy Cię Panie nasz!
  Hosanna! -- Tyś najwyższy jest!

 2. Chwała! Chwała! -- Królowi królów Chwała, cześć.
  W uniżeniu swych serc śpiewamy Ci pieśń,
  Wywyższamy Cię Królu nasz!
  Królowi królów wszelka cześć!

  Hosanna397

 1. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach !
  Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią,
  Wywyższony bądź Boże nasz,
  Hosanna niechaj ciągle brzmi!

 2. Chwała! Chwała! Królowi królów chwała, cześć!
  Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią,
  Wywyższony bądź Boże nasz,
  Królowi królów chwała, cześć!

  Jak dobrze jest dziękować398

  Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
  I śpiewać psalm Twojemu Imieniu
  I opowiadać rano Twoje miłosierdzie
  A w nocy wierność Twoją
  przy dziesięciostrunnej harfie i lutni, i dźwięcznej cytrze.
  Jak brzask399

 1. Jak brzask rozprasza nocy mrok.
  Jak świt otwiera serca drzwi.
  Miłości dar, Twojej prawdy słów,
  Uczy nas i pomaga wiernym Tobie być.
  ref:
  Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary skarb,
  Przez który stajesz się obecny pośród nas.
  Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary znak,
  Przez który stajesz się obecny w nas.

 2. Jak chleb jednością ziaren jest,
  Jak krzew co drzewem staje się,
  Miłości dar, Twego ciała znak,
  Łączy nas i przemienia życia szare dni.

 3. Jak deszcz dotykiem swoich łez
  Na świat strumienie życia śle,
  Miłości dar Przenajświętszej Krwi.
  Zbawia nas, daje siłę, aby lepiej żyć.
  ref:
  Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary skarb,
  Przez który stajesz się obecny pośród nas.
  Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary znak,
  Przez który stajesz się obecny w nas.

  Jak wielki jest Pan400

  Jak wielki jest Pan, Alleluja
  Wielki jest Pan, Alleluja
  Wielki jest Pan, Alleluja.
  Jak łania401

  Jak łania pragnie wody ze strumieni
  Moja dusza pragnie Cię.
  Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
  Zawsze chcę uwielbiać Cię.
  Tylko Ty jesteś mocą mą,
  Wola Twoja wolą mą.
  Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
  Zawsze chcę uwielbiać Cię.
  Jesteś blisko402

  Jesteś blisko, Panie, znasz i przenikasz mnie,
  Twa prawica strzeże mnie,
  ze wszystkich stron mnie ogarniasz.
  Jesteś Królem403

  Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg
  Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
  stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go...
  Jezu Baranku zraniony404

  Jezu Baranku zraniony moim grzechem --- uwielbiam Cię.
  Najczulszy Synu Ojca --- błogosławię Cię.
  Umiłowany Panie mój --- kocham Cię.
  Jezus Chrystus405

  Jezus Chrystus moim Panem jest -- alleluja
  On kocha mnie, On kocha mnie -- alleluja
  Jezus, jak cudowny to Pan406

  Jezus, jak cudowny to Pan,
  W Nim przebaczenia, miłości jest zdrój.
  Jego blask światłem darzy nas.
  Jezus, jak cudowny to Pan.
  Jezus jest tu407

 1. Jezus jest tu, Jezus jest tu
  ref:
  O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię
  Jezus jest tu.

 2. Pan jest wśród nas ...

 3. On kocha nas ...

  Jezus, najwyższe Imię408

  Jezus, najwyższe Imię,
  Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju
  Emmanuel, Bóg jest z nami
  Odkupiciel, Słowo Żywota
  Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy
  Jedyny Ojca Syn umiłowany
  Zgładził grzech Baranek na wieki
  Królów Król i Panów Pan
  Jezu, wywyższamy Cię409

  Jezu, wywyższamy Cię, ogłaszamy Królem dziś.
  Trwając tu w obecności Twej, wielbimy święte Imę Twe.
  Wielbiąc wznosimy Tobie tron! (x3)
  Przjdź, o Jezu, i któluj nam!
  Kiedyś ujrzę Cię410

 1. Kiedyś ujrzę Cię pewnego dnia, twarzą w twarz z Tobą spotkam się
  I zaśpiewam chwały pieśń dla Ciebie, która chcesz usłyszeć z moich ust.
  Hosanna, alleluja

 2. I zamieszkam z Tobą już na zawsze w mieszkaniu, które dla mnie masz.
  Po zielonych pastwiskach w wieczności z Tobą będę chodził, Panie mój.

  Kocham Ciebie Jezu411

  Kocham Ciebie Jezu
  Wznoszę ręce dając cześć
  Całym śwatem jesteś mym
  Uwielbiam Twoje imię Panie (mój)
  Król Królów412

  Król Królów, Pan Panów, chwała, alleluja!
  Jezus, Książe Pokoju, chwała, alleluja!
  Łaską jesteśmy zbawieni413

  Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać.
  Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.
  Wzywasz nas Panie do siebie przed Twój w niebie tron,
  My łaską obdarzeni składamy Tobie hołd.
  Miłość Twa414

  Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest
  Wielka jest wierność Twa -- do nieba sięga wzwyż
  Miłość Twa -- głębsza niż ocean bez dna
  Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz
  Na wieki chwała Boża415

  Na wieki będzie trwać chwała Boża,
  Bo raduje się Pan, że uczynił świat.
  Śpiewać chcę memu Bogu po wszystke dni,
  Sławić, co stworzył On i wychwalać Go.
  Niech będzie chwała416

  Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie
  Chwała i cześć Jezusowi
  Chwała, niech będzie chwała
  Tak, Jemu chwała i cześć
  Niech miłość Twoja417

  Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie,
  Pieśnią chcę chwalić Imię Twe
  I z dziękczynieniem sławić Cię.

  Nieśmy o ducha, ducha naszego Panu.
  Nieśmy o ducha, ducha naszego.
  Alleluja, alleluja.

  Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie,
  Pieśnią chcę chwalić Imię Twe
  I z dziękczynieniem sławić Cię.
  Nie ma innego boga418

  Nie ma innego boga, który by był jak Bóg nasz. Wielki jest Pan
  Wspaniałe dzieła Jego, wielki jest Bóg, nasz Pan.
  Nie nam lecz Twemu Imieniu419

  Nie nam lecz Twemu Imieniu
  Chwała niech będzie, o Panie.
  Zawsze i wszędzie, chwała na wieki,
  Chwalę, o Panie, Imię Twe!
  Ojcze, chwała Tobie420

 1. Ojcze, chwała Tobie
  Swe życie składam Tobie
  Kocham Ciebie

 2. Jezu, chwała ...

 3. Duchu, chwała ...

 4. Trójco, chwała ...

  O Jezu w Hostii utajony421

  O Jezu w Hostii utajony, uwielbiam Cię,
  Za miłość Twoją niezrównaną, za dobroć Twą.
  Ojcze kochamy Cię422

 1. Ojcze, kochamy Cię, adorujemy Cię.
  Wywyższamy święte Imię Twe.
  Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię!
  Wywyższamy święte Imię Twe!

 2. Jezu, kochamy Cię...

 3. Duchu, kochamy Cię...

 4. Trójco, kochamy Cię...

  Panie pragnę ci dziękować423

  Panie pragnę ci dziękować,
  Panie pragnę modlić się,
  Panie pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię
  Panie, Twój tron424

 1. Panie, Twój tron wznosi się
  nad wszystkie ziemie świata
  Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój
  ref:
  Wywyższamy Cię -- Alleluja!
  Wywyższamy Cię -- Alleluja!
  Wywyższamy Cię Boże nasz

 2. Chcę Cię wywyższać, Panie mój
  i błogosławić Twe imię
  Każdego dnia, Panie mój, Królu mój

  Pan Jezus jest tu425

  Pan Jezus jest tu(...), On właśnie jest tu(...), i teraz właśnie(...),
  Jest wielka miłość(...), miłością jest Bóg(...), i kocha cię.
  Pan nieba426

  Pan nieba, Pan świata, Pan wszystkiego co będzie
  Pan nieba, Pan świata, Pan wszystkiego co wydarzy się
  Panu naszemu427

  Panu naszemu pieśni grajcie,
  wysławiajcie Jego święte Imię.
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Pan wywyższony428

  Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał,
  Uwielbiajmy Go.
  Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,
  Oddajmy Jemu cześć.
  On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa.
  Niebo i ziemia radują się Jego imieniem
  Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
  Wśród chwał.
  Pieśń słoneczna429

 1. Najwyższy, dobry, wszechpotężny Panie,
  Tobie Jednemu chwała, cześć i moc.
  Tobie Najwyższy one wciąż przystoją
  I nikt z nas nie jest godzien wielbić Ciebie.

 2. Bądź pochwalony z całym Twym stworzeniem,
  A nade wszystko z bratem naszym Słońcem
  Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
  Ono jest jasne i promieniejące.

 3. Bądź pochwalony Panie mój i Boże
  Przez brata Księżyc oraz siostry gwiazdy,
  Które stworzyłeś na niebie wysokim.
  One są jasne i cenne, i piękne.

 4. Bądź pochwalony z bratem naszym wiatrem
  I przez powietrze i obłoki czyste,
  I przez pogodę oraz zmianę czasu,
  Którymi karmisz wszystko, co istnieje.

 5. Bądź pochwalony poprzez siostrę wodę,
  Która jest cenna, pokorna i czysta.
  Niech Cię też chwali piękny brat nasz ogień,
  Co noc oświetla swoją żarliwością.

 6. Bądź pochwalony, Panie mój i Boże
  Przez siostrę naszą -- ziemię życiodajną,
  Która nas chowa i żywi obficie,
  I daje kwiaty, owoce i zioła.

 7. Bądź pochwalony przez przebaczających,
  Którzy dla Ciebie znoszą tyle cierpień
  Błogosławieni, którzy czynią pokój,
  Bowiem przez Ciebie będą nagrodzeni.

 8. Bądź pochwalony poprzez śmierć cielesną -
  Tę siostrę naszą, której nikt nie ujdzie.
  Biada tym ludziom, co w grzechu konają,
  W grzechu śmiertelnym odchodzą od Pana.

 9. Błogosławieni słuchający Ciebie,
  Bowiem śmierć druga nigdy ich nie dotknie.
  Składajcie dzięki Bogu Wszechmocnemu
  I słuźżcie Panu z największą pokorą.

  Panie wielbię Cię430

  Panie, wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń, błogosławię Imię Twe.
  Jedynym Bogiem Tyś, godnym chwały i czci, Tyś mój Bóg, mój Król.
  Tylko Ty nadajesz życiu sens, tylko Ty przywracasz ślepym wzrok,
  Tylko Ty dajesz pokój mi, tylko Ty przy mnie jesteś wciąż, Tyś mój Bóg,
  Mój Król.
  Pokój wypełnia duszę mą431

  Pokój wypełnia duszę mą
  Pokój wypełnia duszę mą
  I serce śpiewa mi pieśń,
  Że mój Pan kocha mnie, kocha mnie.
  Pragnę z Tobą być432

 1. Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się
  Pragnę wielbić święte imię Twe
  Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię
  Mój Boże, Panie mój

 2. Tylko z Tobą być ...

 3. Zawsze z Tobą być ...

  Przystąpmy, chwalmy Go433

  Przystąpmy, chwalmy Go!
  Oto Syn Boży, miłości dar!
  On życie swoje dał nam, bo umiłował nas!
  Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci,
  Bo radość, której nie da nikt,
  Ty, Królu, dajesz nam!
  Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go,
  Bo On Królem jest!
  Pieśnią chwały uwielbiajmy Go!
  Przeminie całe niebo434

  Przeminie całe niebo, przeminie nasza ziemia,
  lecz słowo Twoje zawsze trwa. Alleluja, alleluja.
  Przeogromna ziemio435

 1. Przeogromna ziemio wyszłaś z Bożych rąk,
  Wykrzykuj radośnie, śpiewaj mu i graj.
  Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd
  I ogromne słońce przed Panem swym tańcz.
  ref:
  O najwyższy nasz
  Na dłonie wzniesione me spójrz,
  Niech płynie chwała,
  Jak kadzideł dym.

 2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci,
  Potoki niech huczą, jezior tafla lśni.
  A szczytów majestat sięgający chmur
  Niech kornie przyklęknie psalmy nucąc Mu.

 3. Sam długo błądziłem szukając Twych dróg.
  Patrzyłem na piękno, Twoich palców cud.
  Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył świat,
  Że ludzie to owce, a Ty pasterz nasz.

  Psalm 117436

 1. Chwalcie Pana wszystkie narody
  Wysławiajcie Go wszystkie ludy

 2. Albowiem Łaska Jego jest nad nami
  A wierność Jego trwa na wieki

  Psalm 117437

  O Alleluja, Alleluja
  O wychwalajcie Go wszystkie narody
  i wysławiajcie Go wszystkie ludy,
  Jego łaskawość nad nami potężna,
  a Jego wierność trwa na wieki.
  Śpiewajmy Panu 438

  Śpiewajmy Panu -- na wieki Jego chwała trwa.
  Śpiewajmy Panu -- z radością klaszczmy w dłonie.
  Śpiewajmy Panu -- bo On jest żywy pośród nas.
  Śpiewajmy Panu -- Alleluja !
  Stworzyciel twój439

  Stworzyciel twój (Stworzyciel twój),
  Królem królów jest (Królem królów jest),
  Wszechmocny (Wszechmocny).
  Wszechmocny (Wszechmocny).
  Potężny Pan (Potężny Pan),
  Sprawiedliwy Bóg (Sprawiedliwy Bóg),
  W miłości Swej dla nas na ziemię zszedł.
  Od wieków jest (Od wieków jest),
  I na wieki trwa (I na wieki trwa),
  Król królów, Pan panów, Amen!
  Święte Imię Jezus440

  Święte Imię Jezus
  Jest na ustach mych i w sercu mym,
  W mocy Ducha uwielbiam Cię.
  Nie ma w innym zbawienia,
  Gdyż nie dano nam ludziom,
  Innego imienia, w Nim zbawienie jest.
  Świętemu Bogu oddaj cześć441

  Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną serca śpiewaj pieśń.
  Jezusa, Syna Swego, Bóg darował nam.
  W Nim słaby mocny staje się, biedny niechaj wyzna, że bogatym jest,
  Gdyż wszystko dał nam Bóg.
  Święty, Święty442

  Święty, święty, święty jest nasz Pan,
  Święty jest nasz Pan najwyższy,
  On był i jest, i przyjdzie znów,
  Święty, święty, święty jest nasz Pan.
  Święty... jest nasz Bóg443

 1. Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg,
  Święty Jest nasz Bóg Wszechmogący.
  Który był, który jest, i który przychodzi,
  Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg.

 2. Godzien, godzien, godzien jest Baranek,
  Godzien jest Baranek zabity,
  Który był, który jest, i który przychodzi.
  Godzien, godzien, godzien jest Baranek.

 3. Jezus, Jezus, Jezus Panem jest,
  Jezus jest Bogiem Wszechmogącym,
  Który był, który jest, i który przychodzi.
  Jezus, Jezus, Jezus Pan jest.

  Święty, Święty444

 1. Święty, Święty, Święty, Święty
  Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów
  ref:
  Dziś wznosimy nasze ręce
  Uwielbiając miłość Twą
  Święty, Święty, Święty, Święty

 2. Dobry Ojcze ...
  Jak cudownie być Twym dzieckiem, dobry Ojcze.
  Dziś wznosimy ... Dobry Ojcze ...

 3. Drogi Jezu ...
  Swoją Krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu.
  Dziś wznosimy ... Drogi Jezu ...

 4. Duchu Święty ...
  Przyjdź, napełnij nas na nowo, Duchu Święty.
  Dziś wznosimy ... Duchu Święty ...

 5. Święty ...
  Święty, Święty, Bóg Wszechmogący
  Dziś wznosimy ... Święty, święty ...

  Święty... Pan zastępów445

  Święty, święty, święty Pan zastępów jest.
  Cała ziemia jest pełna Jego chwały,
  Swięty jest nasz Pan!
  Tobie chór aniołów446

  Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi!
  Alleluja, alleluja, alleluja, chwała i cześć!
  To nasz Bóg447

  To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu,
  wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go.
  Bo Jezus odkupił nas, dał życie Swe.
  Do końca ukochał nas, wielbijmy Go.
  Twoja miłość jak ciepły deszcz448

  Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym. Kocham kroki Twe
  I wiem jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak chłodny wiatr,
  Otwieram się i czuję znów, że
  Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia.
  Twoja miłość sprawia,że nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.
  Uwielbiajcie Pana449

  Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony,
  Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony
  On osuszy Twoje łzy
  On ratunkiem będzie ci.
  U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
  Niepojęty w swej mądrości,
  Święty, święty Bóg Miłości
  Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony
  Uwielbiam Cię Jezu450

  Uwielbiam Cię Jezu, Panie mój, kocham Cię, moje życie Ci oddaję,
  Niech każda myśl, niech każdy czyn, niech każdy dzień
  Odda chwałę Ci.
  Uwielbiać mego Pana chcę451

 1. Uwielbiać mego Pana chcę,
  Wyśpiewać Jemu nową pieśń.
  On ukojeniem i zbawieniem duszy mej,
  Tylko Jemu służyć chcę.
  Alleluja, uwielbiaj duszo ma,
  Wywyższaj Pana, wywyższaj Go.
  Alleluja, uwielbiaj duszo ma,
  On godzien wszelkiej chwały jest.

 2. Tylko On jest godzien,
  tylko Jezus jest godzien,
  Godzien wszelkiej chwały jest.

  Uwielbiam Imię Twoje Panie452

  Uwielbiam Imię Twoje Panie
  Wywyższam Cię i składam Ci hołd
  W przedsionku chwały Twej staję
  Z radością śpiewam Ci pieśń
  O Panie Jezu chcę wyznać, że
  Ja kocham Ciebie ty zmieniasz mnie
  Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił
  Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
  Uwielbiony bądź453

  W kropli wiosennego deszczu, w zapachu świeżych kwiatów bądź,
  Uwielbiony Panie.
  Uwielbiony bądź, uwielbiony Panie
  Uwielbiony bądź po wszystkie wieki. Uwielbiony bądź.
  Wielbij Pana454

  Wielbij Pana, śpiewaj hymn! Niech żyje wywyższony Król!
  Uwielbiaj Go, Najwyższy Pan, On godzien chwały jest!
  Wielbij Go, Najwyższy Pan, On godzien chwały jest!
  Wywyższony455

  Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony,
  jesteś godzien honoru i czci.
  Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić
  i sławić przez wszystkie moje dni.
  Wielbij456

 1. Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą.
  Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień.
  Bowiem Pan jest godzien,
  Godzien przyjąć chwały pieśń.

 2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem Swym.
  Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił.

 3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym.
  Wielbij, wielbij Go, imię Pana głoś.

  Wielbić mego Pana chcę457

  Wielbić mego Pana chcę, (wielbić mego Pana chcę)
  Bo On godzien chwały jest, (bo On godzien chwały jest)
  On uwalnia mnie sam od wrogów mych.
  Mój Pan żyje, opoką moją jest
  I niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel.
  Mój Pan żyje, opoką moją jest
  I niechaj będzie wywyższony Zbawca mój, Zbawca mój.
  Wznoszę ręce458

  Wznoszę ręce me wzwyż
  Z moich ust chwała brzmi
  Sercem pełnym wdzięczności
  Błogosławić Cię chcę.
  Błogosławić Cię chcę,
  Błogosławić Cię chcę,
  Sercem pełnym wdzięczności
  Błogosławić Cię chcę.