Śpiewnik Parafialny

Okres Zwykły. Pieśni przygodne

Pieśni tradycyjne

  Bóg nad swym ludem148

 1. Bóg nad swym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał.
  Miłość nam daje usuwa grzech, prowadzi w bramy królestwa.
  Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas.

 2. Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe,
  kruszy nienawiść, wprowadza ład, jednoczy z ludźmi i Bogiem.

 3. W miłości swojej zachowaj nas Chryste, Zwycięzco i Panie,
  niech upragniony nadejdzie czas odnowy i pojednania.

  Boże, coś Polskę149

 1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
  otaczał blaskiem potęgi i chwały
  coś ją osłaniał tarczą swej opieki
  od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
  ref:
  Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
  Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

 2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
  wspierał walczących za najświętszą sprawę
  i chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
  w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

 3. Dziś, gdy ataki są od kul groźniejsze,
  niech nam ojcowska łaska Twoja sprzyja
  w obronie wiary stanie każde serce
  drogę zwycięstwa wskaże nam Maryja.

 4. Powstała z grobu na Twe władne słowo
  Polska, wolności narodów chorąży,
  pierzchnęły straże, a ponad jej głową
  znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!
  T: 1 i 2 zwr. A. Feliński
  M: Mioduszewski 1838

  Boże, lud Twój150

 1. Boże, lud Twój czcią przejęty,
  Twoich dzieł wszechmocność głosi.
  Oczy na Twój ołtarz święty,
  Serce swe do Ciebie wznosi.
  Liczne na nas ciążą winy,
  Lecz niech żal nasz litość wznieci.
  Przyjmij Ojcze, grzeszne syny,
  Nie odpychaj swoich dzieci.

 2. Najwyższemu panu chwała!
  Niechaj Jego brzmi Imieniem
  Niebo całe, ziemia cała
  Niech Go kornym wielbi pieniem.
  Chwała Mu za wszystkie dary,
  Co na ludzkie zlewa plemię
  Łącząc Boskim węzłem wiary
  Niebo z ziemią, z niebem ziemię.
  T i M: Siedlecki 1928

  Boże, obdarz Kościół Twój151

  Boże, obdarz Kościół Twój Psalm 122
  jednością i pokojem.
 1. Uradowałem się wezwaniem:
  pójdziemy do domu Pana.

 2. I oto stoję u bram twoich,
  Jeruzalem nowe, Kościele święty.

 3. O Jeruzalem, miasto pokoju,
  w tobie wszyscy się jednoczą.

 4. Przychodzą doń pokolenia
  aby wielbić Imię Pana.

 5. Prosimy o pokój dla ludu Twego,
  niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.

 6. Dla braci i bliźnich naszych T: Ps. 122(121)
  prosimy o dobra Twoje. M: ks. Z. Piasecki

  Boże w dobroci152

 1. Boże w dobroci nigdy nie przebrany,
  żadnym językiem niewypowiedziany
  Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien
  wszelakiej miłości,
  poszanowania, poszanowania,
  chwały, uczciwości.

 2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego;
  nad wszystkie dobra Tyś u serca mego.
  Najwyższe dobro, najwyższe dobro,
  Tyś w najwyższej cenie,
  sam jeden u mnie, sam jeden u mnie,
  nad wszystko stworzenie.

 3. Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie,
  przecież skruszony żałowałbym za nie,
  a żałowałbym, a żałowałbym
  dla tego samego
  żem Cię obraził, żem Cię obraził,
  Pana tak dobrego.

 4. Więc, o mój Boże i teraz żałuję
  dlatego, że Cię nad wszystko miłuję,
  i to u siebie, i to u siebie
  statecznie stanowię,
  że grzechów swoich, że grzechów swoich
  nigdy nie ponowię.

 5. O Boże dobry, Boże litościwy,
  mej duszy nędznej racz być miłościwy
  jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył,
  pomóż do zbawienia,
  użycz swej łaski, użycz swej łaski,
  broń od potępienia.
  T: XVIII w.
  M: Mioduszewski 1838

  Boże zmiłuj się nad nami153

 1. Boże zmiłuj się nad nami Psalm 67
  Pobłogosław, udziel łaski,
  Niechaj znowu oglądamy
  Twe oblicze pełne blasku.
  ref:
  Niechaj sławią Cię narody
  Niechaj sławią Cię narody wszystkie

 2. Niech świat cały pozna wreszcie,
  Ciebie, Panie, Twoje drogi,
  Niechaj przyjmą Twe zbawienie,
  Wszyscy ludzie i narody.

 3. Niechaj radość zapanuje
  Pośród ludów całej ziemi,
  Bo Ty, Panie Sprawiedliwy,
  Rządzisz i kierujesz nimi.

 4. Ziemia plony już wydała,
  Bóg nam dał błogosławieństwo,
  Niech rozbrzmiewa Jego chwała,
  W każdym czasie, w każdym miejscu.
  T: Ps. 67(66)
  M: F. Rączkowski

  Być bliżej Ciebie chcę154

 1. Być bliżej Ciebie chcę o Boże mój.
  Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
  Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem.
  Tulisz w ojcowski płaszcz chroniąc mnie w nim.

 2. Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień,
  za Tobą życiem swym iść jako cień.
  Daj tylko, Boże dusz obecność Twoją czuć,
  Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

 3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc
  W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc.
  Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok,
  Niechaj mnie strzeże Twój, o Panie wzrok.

  Chrystus, to nadzieja cała nasza155

  ref:
  Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza
  Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza
  On do Ojca nas prowadzi,
  Miłość czyni życia prawem
  Chrystus naszym jest pokojem,
  naszym pojednaniem

 1. On jest Słowem nad wiekami
  Pierworodnym pośród stworzeń
  Bóg przez Niego dał nam życie
  I ukazał nam swą chwałę

 2. To On głową jest Kościoła
  I początkiem wszystkich rzeczy
  Zechciał Bóg, by cała Pełnia
  W Jego Ciele zamieszkała

 3. Pokój przyszedł On budować
  Miedzy ludźmi dobrej woli
  Z Bogiem znowu nas pojednał
  Gdy na Krzyżu oddał życie

 4. On Jednoczy we wspólnocie
  Przezwyciężył mur wrogości
  Jak Brat starszy nas prowadzi
  Do radości swego Ojca

  Chrystus Wodzem156

  Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.
  Chrystus, Chrystus Władcą nam.
  Christus vincit, Christus regnat.
  Christus, Christus imperat.
  M: A. Kunc
  Com przyrzekł Bogu157

 1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
  Dotrzymać pragnę szczerze.
  Kościoła słuchać w każdy czas,
  I w świętej wytrwać wierze.
  ref:
  O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
  W nim żyć, umierać pragnę.

 2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
  Bóg pod postacią chleba
  Swym Ciałem Karmi duszę mą,
  By żyła w nim dla nieba. M: Chorał śląski II

  Cóż Ci, Jezu, damy158

 1. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie?
  Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
  ref:
  Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!
  Poprzez wieczny czas, Króluj, Jezu, nam!

 2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
  Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.

 3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
  Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.
  T: Siedlecki 1980
  M: R. Dwornik

  Duszo moja (Do świętego Józefa)159

 1. Duszo moja, niech pieśń Twoja, głosi Józefowi cześć.
  On wybrany, niezrównany, więc mu hołdy trzeba nieść.
  ref:
  Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg.
  Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.

 2. On w świętości i czystości, po Maryi pierwszym był,
  Przy Panience, On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.

 3. Na swym łonie, jak na tronie Króla niebios Józef niósł:
  W Nazarecie Boskie Dziecię, słodki Jezus przy nim rósł.

  Gdzie miłość wzajemna160

  ref:
  Gdzie miłość wzajemna i dobroć
  tam znajdziesz Boga żywego

 1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa
  weselmy się w Nim i radujmy
  Z pokorą szczerą miłujmy Boga
  z czystego serca miłujmy się nawzajem

 2. Skoro wszyscy się tu gromadzimy
  strzeżmy się tego, co nas rozdziela
  Niech ustaną wszystkie gniewy i spory
  a pośrodku nas niech będzie Chrystus
  T: tłum.ks.J.Dziurzyński
  M: ks. Z. Piasecki

  Kiedy ranne161

 1. Kiedy ranne wstają zorze,
  Tobie ziemia, Tobie morze,
  Tobie śpiewa żywioł wszelki,
  Bądź pochwalon, Boże wielki!

 2. A człowiek, który bez miary,
  Obsypany Twymi dary,
  Coś go stworzył i ocalił,
  A czemuż by Cię nie chwalił?

 3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
  Wnet do mego Pana wołam,
  Do mego Boga na niebie,
  I szukam Go koło siebie.

 4. Wielu snem śmierci upadli,
  Co się wczoraj spać pokładli,
  My się jeszcze obudzili,
  Byśmy Cię, Boże chwalili.
  T: F. Karpiński
  M: Siedlecki 1928

  Jezu miłości Twej162

 1. Jezu miłości Twej, ukryty w Hostii tej, wielbimy cud,
  Żeś się pokarmem stał, żeś nam Swe Serce dał,
  Żeś skarby łaski zlał -- na wierny lud.

 2. Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię,
  Włócznią, co w boku tkwi, otwierasz Serca drzwi,
  By w Twojej Boskiej Krwi -- obmyły się.

 3. I w Boskim Sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój!
  Aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w Nim
  By się przed piekła złem -- lud ukrył Twój.

 4. Twe Serce tronem łask, i miłosierdzia blask, w Nim świeci się,
  Panie, Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam,
  Więc grzesznym pozwól tam -- przytulić się.

 5. O Jezu, Zbawco nasz, Co nędzę naszą znasz, Grzeszników zbaw,
  By święte życie wieść, a potem Tobie cześć
  W niebiosach mogli nieść, -- o Jezu, spraw!
  T: M.Mycielski--J.Urbanek1878
  M: F. Walczyński

  Króluj nam Chryste163

 1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
  To nasze rycerskie hasło
  Ono nas zawsze prowadzić będzie
  I świecić jak słońce jasno

 2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
  Do walki z grzechem swej duszy
  Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
  Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
  Podnosząc w górę swe czoła
  przed nami życie rozkwita w wiośnie,
  Odważnie, bo Jezus woła.
  M: Rączkowski 1957

  Kiedyś o Jezu164

 1. Kiedyś o Jezu, chodził po święcie,
  Brałeś dziateczki w objęcia Swe,
  Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię:
  Do serca Twego przytul i mnie.

 2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty wielki Boże,
  W żłóbku płakałeś nad światem złym,
  Nie płacz Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
  Serce me daję, Ty mieszkaj w nim!

 3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,
  Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię,
  Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!
  Za to Cię kochać na wieki chcę!

 4. Rzekłeś: "Nie może ze mną być w niebie,
  Kto nie chce dziecku podobnym być",
  Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie,
  Daj mi niewinnie do śmierci żyć.

 5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie,
  Gdy się rozstanę ze światem tym,
  Zlituj się, Jezu! Weź mnie do Siebie,
  Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.
  T i M: Kowalkowski 1915

  Najświętsze Serce Boże165

  Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci
  naszą Ojczyznę, miasta i wioski,
  nasze rodziny i nas samych;
  Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje.
  T i M: S. Staworzyński
  Kochajmy Pana166

 1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego
  Żąda i pragnie serca naszego.
  Dla nas Mu włócznią boleść zadana, -- Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,
  Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
  I Twoje przed Nim zegnij kolana, -- Kochajmy Pana!

 3. Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy,
  Zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy,
  Nad śnieg zbieleje dusza zmazana. -- Kochajmy Pana!

 4. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,
  Obmyte we łzach, w pokuty skrusze,
  Już niewinności szata wam dana. -- Kochajmy Pana!

 5. Pójdźcie do Niego, święci Anieli,
  Z którymi szczęście On w niebie dzieli,
  Przyjdź, Jeruzalem, Chwałą odziana. -- Kochajmy Pana!
  T: M.Mycielski--J.Urbanek1878
  M: Siedlecki 1928

  My chcemy Boga167

 1. My chcemy Boga, Panno święta!
  O, usłysz naszych wołań głos!
  Miłości Bożej dźwigać pęta,
  To nasza chluba, to nasz los.
  ref:
  Błogosław słodka Pani! Błogosław wszelki stan!
  My chcemy Boga! My poddani!
  On naszym Królem, On nasz Pan

 2. My chcemy Boga w rodzin kole,
  W troskach rodziców, dziatek snach.
  My chcemy Boga w książce, w szkole,
  W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

 3. My chcemy Boga w naszym kraju,
  Wśród starodawnych polskich strzech.
  W polskim języku i zwyczaju,
  Niech Boga wielbi Chrobry, Lech. M: F. Moreau

  Kto się w opiekę168

 1. Kto się w opiekę odda Panu swemu, Psalm 91
  A całym sercem szczerze ufa Jemu:
  Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga,
  Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

 2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje
  I w zaraźliwym powietrzu ratuje;
  W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie
  Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

 3. Stateczność Jego tarcz i puklerze mocny
  Za którym stojąc, na żaden strach nocny,
  Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
  Którymi sieje przygoda w dzień biały.

 4. Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
  Stąd drugi tysiąc ciebie nie dosięże
  Miecz nieuchronny, a ty przedsię swymi
  Oczyma ujrzysz pomstę nad grzesznymi.

 5. Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja",
  Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja.
  Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
  Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

 6. Aniołom swoim każe cię pilnować,
  Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować.
  Na ręku nosić, abyś idąc drogą,
  Na ostry kamień, nie ugodził nogą.

 7. Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych
  I po padalcach deptał niecierpliwych;
  Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz
  I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

 8. Słysz, co Pan mówi: "Ten, kto Mnie miłuje,
  I ze Mną sobie szczerze postępuje.
  I ja go także w jego każdą trwogę,
  I zapamiętam i owszem wspomogę".

 9. "Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony,
  Ja mu w przygodzie udzielę obrony.
  Niech pewien będzie szczęścia i zacności, T: Ps. 91(90), J. Kochanowski
  I lat sędziwych i Mej życzliwości". M: XVII lub XVIII w.

  Miłujcie się wzajemnie169

  ant. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.
 1. rotkinumerek=0
  To jest nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali.
  Nie ma większej miłości jak oddać życie za przyjaciół swoich.
  Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi.
  Jesteście przyjacółmi moimi gdy czynicie, co wam nakazałem.
  T: J 15,12--15
  M: ks. Zb. Piasecki

  Mój Mistrzu170

 1. On szedł w spiekocie dnia i szarym pyle dróg,
  A idąc uczył kochać i przebaczać.
  On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg,
  Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.
  ref.Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty.
  Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty.
  Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak Ty.
  Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

 2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy,
  Bo wiedział, co to kochać i przebaczać.
  I późną nocą On do Nikodema rzekł:
  Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.

 3. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,
  A On nas uczy kochać i przebaczać.
  I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg,
  Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

  Ojcze z niebios171

 1. Ojcze z niebios, Boże, Panie -- tu na ziemię ześlij nam
  Twoje Święte zmiłowanie -- tu na ziemię ześlij nam!

 2. Boże wielki, my w pokorze -- do Twych stóp garniemy się.
  Wola Twoja wszystko może -- Ty nad nami zlituj się!

  O niewysłowione172

 1. O niewysłowione szczęście zajaśniało,
  Gdy Słowo wcielone Serce Swe nam dało.
  ref:
  Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś,
  Ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś.

 2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy,
  Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy,

 3. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła,
  Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła.

 4. O Anielskie chóry, o wybrani Pana,
  Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.

 5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami,
  Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami.

  O Panie, Tyś moim Pasterzem173

 1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,
  tak dobrym, że nic mi nie braknie.
  Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
  Prostymi ścieżkami prowadzisz.
  ref:
  Pasterzem moim jest Pan
  i nie brak mi niczego

 2. Choć idę przez ciemną dolinę
  niczego nie muszę się trwożyć
  Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie
  W obronie mej stanąć gotowy

 3. Do stołu swojego zaprasza,
  Na oczach mych wrogów to czyni.
  Olejkiem mą głowę namaszcza,
  A kielich napełnia obficie.

 4. Twa Łaska i dobroć podążą
  W ślad za mną po dzień mój ostatni
  Aż dotrę, o Panie, do domu, T: Ps. 23(22) tłum. s.Imelda
  By z Tobą zamieszkać na zawsze. M: J.Kosko

  Panie, umocnij wiarę naszą174

  ant. Panie, umocnij wiarę naszą.
  1. Tak Bóg świat umiłował, że zesłał nam swojego Syna.
  2. Każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne.
  3. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię, nauczajcie wszystkie narody.
  4. Kto uwierzy i chrzest przyjmie, otrzyma zbawienie.
  5. Kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja go wyznam przed Ojcem.
  6. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata.
  T i M: ks. Zb. Piasecki
  Przez chrztu świętego175

 1. Przez chrztu świętego wielki dar, o Chryste, z Twej hojności.
  Twym dzieciom wiary dałeś skarb nadziei i miłości.
  ref:
  Najświętszej Trójcy wieczną cześć
  pragniemy z serc gorących nieść:
  strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy.

 2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz Swój Kościół tworzysz w świecie,
  W Ojczyźnie naszej władasz też przez długie tysiąclecie.
  T: Z Obrzędu chrztu dzieci
  M: R. Dwornik

  Pobłogosław Jezu drogi176

 1. Pobłogosław, Jezu drogi, tym, co Serce Twe kochają,
  Niechaj skarb ten cenny, drogi, na wiek wieków posiadają.

 2. Za Twe łaski dziękujemy, które Serce Twoje dało,
  W dani dusze Ci niesiemy, by nas Serce Twe kochało.

 3. Trzykroć święte Serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe,
  Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę.

 4. Nie opuszczaj nas o Panie, odpuść grzesznym liczne winy,
  Daj nam, Serca Twego Ranie, błogosławieństw zdrój jedyny.

 5. Zostań, słodki Jezu, z nami, świeć nam Serca promieniami,"
  Świeć nam słońcem Twej miłości, na tej ziemi i w wieczności.
  T: A. Bronikowska
  M: Siedlecki 1928

  Pod Twą obronę177

 1. Pod Twą obronę Ojcze na niebie,
  Grono Twych dzieci swój powierza los,
  Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
  I broń od zguby, gdy zagraża cios.

 2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
  Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
  Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
  Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.
  T: Siedlecki 1928
  M: W. Troschel

  Przykazanie nowe178

  Przykazanie nowe daję wam,
  Byście się wzajemnie miłowali.
 1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
  A miłości bym nie miał,
  Stałbym się jak miedź brzęcząca
  Albo cymbał brzmiący.

 2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę,
  I wiarę taką, iżbym góry przenosił,
  Lecz miłości bym nie miał,
  Byłbym niczym.

 3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
  A ciało swe wystawił na spalenie,
  Lecz miłości bym nie miał,
  Nic mi nie pomoże.

 4. Miłość jest cierpliwa, Miłość jest łaskawa,
  Miłość nie zazdrości, Nie szuka poklasku.

 5. Miłość nie unosi się pychą, Ale jest pokorna.
  Miłość nie szuka swego, Gniewem się nie unosi.

 6. Miłość nie pamięta złego,
  Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
  Lecz współweseli się z prawdą, T: I Kor. 13
  Miłość wszystko zniesie i przetrzyma. M: refr. Z.Jasnota

  Pójdź do Jezusa179

 1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram
  W Nim tylko szukać pociechy nam
  On nas napoi krwią swoich ran
  On Ojciec, Lekarz, Pan.
  ref:
  Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud
  Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud
  Przemień, o Jezu, smutny ten czas
  O Jezu, pociesz nas.

 2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć
  Nadzieję w sercu omdlałym wzbudź
  Daj wytrwać mężnie prób ziemskich czas
  O Jezu, pociesz nas

 3. Gdy nas otoczy ponury dzień,
  Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
  Znaleźć ochłodę i męstwa wzór
  W Tobie, o Jezu mój

 4. Gdy zwątpień chwila ogarnia cię
  W swych przeciwnościach nie zrażaj się
  Lecz Jezusowi powierz swój ból
  Bo On twój Mistrz i Król

  Światło na oświecenie pogan180

  Na święto Ofiarowania Pana Jezusa (2.II)
  Światło na oświecenie pogan Kantyk Symeona
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
 1. Teraz, o Panie, według Twego słowa
  uwalniasz sługę swego w pokoju.

 2. Bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie.

 3. Które przygotowałeś dla wszystkich narodów.

 4. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

 5. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  T: Kantyk Symeona

  Twemu Sercu181

 1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu
  Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi,
  ref:
  Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
  Twemu Sercu, o mój Jezu.

 2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu,
  Włócznią na Krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi.
  Chwała niech będzie...

 3. Ono głębią jest miłości, o Jezu, nasz o Jezu,
  W nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi.

 4. Gdy nas ciśnie utrapienie, o Jezu nasz, o Jezu,
  W Nim ucieczka, w Nim schronienie, o Zbawicielu drogi.!

 5. Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu,
  Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi.
  T: M.Mycielski--J.Urbanek1878
  M: Siedlecki 1908

  Wszystkie nasze dzienne sprawy182

 1. Wszystkie nasze dzienne sprawy,
  Przyjm litośnie Boże prawy:
  A gdy będziem zasypiali,
  Niech Cię nawet sen nasz chwali!

 2. Twoje oczy obrócone,
  Dzień i noc patrzą w tę stronę,
  Gdzie niedołężność człowieka,
  Twojego ratunku czeka.

 3. Odwracaj nocne przygody,
  Od wszelakiej broń nas szkody,
  Miej nas zawsze w Swojej pieczy,
  Stróżu i sędzio człowieczy.

 4. A gdy już niebo posiądziem
  Tobie wspólnie śpiewać będziem
  Boże w Trójcy niepojęty
  Święty na wiek wieków święty.

  Z rąk kapłańskich183

  Na przygotowanie darów
  Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie,
  Tę ofiarę chleba, wina,
  Co się wkrótce dla nas stanie
  Krwią i Ciałem Twego Syna.
  Niech przestępstwa nasze zmywa
  I uśmierza gniew Twój, Panie
  Niech nas z niebem pojednywa
  I uzyska przebłaganie.
  Z tej biednej ziemi184

 1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny
  Tęskny się w niebo unosi dźwięk.
  O Boskie Serce, skarbie jedyny,
  Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk!
  Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
  Bo Twej litości błagamy w niej.
  Serce Jezusa, ucieczko nasza,
  Zlituj się, zlituj nad ludem swym!

 2. W Tobie, o Serce Króla naszego,
  Świeci nam słodkich nadziei blask,
  Ty nie odrzucisz ludu swojego,
  Tyś niezgłębioną przepaścią łask.
  A naszą nędzę tak dobrze znasz,
  My bardzo biedni, o Panie nasz!
  Serce Jezusa, Ucieczko nasza,
  Zlituj się, zlituj nad ludem swym!
  T: M.Mycielski--J.Urbanek1878
  M: L. Lambillot
  Pieśni nowe

  Abba Ojcze!185

 1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie
  Z kajdan i z samych siebie,
  A Chrystus, stając się Bratem,
  Nauczył nas wołać do Ciebie:
  Abba, Ojcze!

 2. Bo Kościół, jak drzewo życia,
  W wieczności zapuszcza korzenie,
  Przenika naszą codzienność
  I pokazuje nam Ciebie.

 3. Bóg hojnym dawcą jest życia,
  On wyswobodził nas ze śmierci
  I przygarniając do Siebie
  Uczynił swoimi dziećmi.

 4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
  Jesteśmy jedną rodziną.
  Tej prawdy nic już nie zaćmi
  I teraz jest jej godzina.

  Abyśmy byli jedno186

 1. Abyśmy byli jedno, błagamy Cię Ojcze nasz!
  Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju.
  Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas!

 2. Zachowaj nas od złego ...

 3. Uświęć nas w prawdzie ...

  Bądź pozdrowiony gościu nasz187

  Bądź pozdrowiony gościu nasz
  W radosne progi nasze wejdź
  My zapalimy zamiast lamp
  Szczęśliwe ognie naszych serc.
  Ani brat mój188

 1. Ani brat mój, ani siostra tylko, Panie, ja
  muszę więcej modlić się
  Ani brat mój, ani siostra tylko, Panie, ja
  muszę więcej modlić się
  ref:
  Tak ja, tak ja, tak, Panie, ja
  muszę więcej modlić się

 2. Ani ojciec, ani matka ...

 3. Ani gość mój, ani sąsiad ...

 4. Ani proboszcz, ni wikary ...

  Barka189

 1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem
  Szukał ludzi gotowych pójść za Nim
  By łowić serca słów Bożych prawdą.
  ref:
  O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś
  Twoje usta dziś wyrzekły me imię
  Swoją barkę pozostawiam na brzegu
  Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

 2. Jestem ubogim człowiekiem
  Moim skarbem są ręce gotowe
  Do pracy z Tobą i czyste serce

 3. Ty potrzebujesz mych dłoni
  Mego serca młodego zapałem
  Mych kropli potu i samotności

 4. Dziś wyjedziemy już razem,
  Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
  Twej pracy siecią i słowem życia

  Baranku Boży190

  Przyjdź do nas cicho jak baranek
  bezbronny, łagodny, biały Panie
  I zmiłuj się, i zmiłuj się
  i pokój nam daj
  Będziesz miłował Boga191

  Będziesz miłował Boga całym sercem swoim,
  A bliźniego swego jak siebie samego.
  Miłuj Boga całym sercem swym
  Ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej.
  Bóg chce twoim życiem żyć,
  On chce miłość swoją wielką dać.
  Czyż trudno wziąć
  Pamiętaj, Bóg Miłością jest.
  Blisko192

  Bisko, blisko, blisko, jesteś, Panie mój,
  Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.
  I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie,
  Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.
  Boże mój przynoszę Ci193

  Boże mój przynoszę Ci na kolanach cały nasz kraj.
  O wysłuchać chciej modlitwy tej i zbaw Ojczyznę mą.
  Gdyż Polska potrzebuje Cię, Polacy Twymi być chcą.
  O Panie zwróć dziś na nas oblicze swe i okaż łaskę swą.
  O wysłuchać chciej modlitwy tej i zbaw Ojczyznę mą.
  Boża radość194

 1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
  Boża radość wypełnia duszę mą -- Alleluja!
  Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
  Boża radość wypełnia duszę mą.

 2. Boża miłość ...

 3. Boży pokój ...

  Bo góry mogą ustąpić195

  Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,
  Ale miłość Moja nie odstąpi od ciebie,
  Nie zachwieje się Moje przymierze pokoju.
  Bo góry mogą ustąpić196

  Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
  i pagórki się zachwiać
  Ale miłość Moja, miłość Moja
  nigdy nie odstąpi od ciebie -- mówi Pan.
  Bóg dał czas na nadzieję197

 1. Bóg dał czas na nadzieję,
  Czas na siew i czas na żniwa,
  Czas na taniec, na śmiech
  I na ciszę w kościołach widnych.
  Bóg dał czas żeby kochać,
  Żeby domy budować na skale,
  Oto droga by iść codzień dalej i dalej.
  ref:
  Mogę dzielić się wiatrem i chlebem,
  Tyle wspólnych znajdować spraw,
  A na miłość pod Twoim niebem
  Tyle miejsc.

 2. Kiedy Pan przyjdzie sądzić
  Nasze serca i naszą marność,
  Damy kłosy, a On spali plewy, oddzieli ziarno.
  Będzie sądził z miłości,
  Tej najprostszej i tej niełatwej.
  Sądzić tylko z miłości, to aż nadto, aż nadto.

  Bóg kocha mnie198

  Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
  i cieszy się każdym moim gestem.
  Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.
  Bóg tak umiłował świat199

  Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał
  Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał
  O Jezus, Jezus, Jezus.
  Bóg w miłości Swej200

 1. Nie trzeba zbyt wiele tak -- aby żyć,
  Nie trzeba zbyt wiele tak -- aby być dziś człowiekiem.
  ref:
  Bóg w miłości swej przygarnął nas wszystkich,
  Byśmy tak jak On byli dla bliźnich

 2. Nie trzeba zbyt wiele tak -- aby chcieć,
  Nie trzeba zbyt wiele tak -- aby spotkać Jezusa.

 3. Nie trzeba zbyt wiele tak -- aby dziś,
  Nie trzeba zbyt wiele tak -- aby spojrzeć na niebo.

  Chcę przestąpić Jego próg201

  Chcę przestąpić Jego próg
  Z dziękczynieniem w sercu mym
  I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go
  Bo kolejny nadszedł dzień,
  Który dał dla mnie Bóg
  Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą
  ref:
  Pan radością mą, Pan radością mą,
  Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest
  Pan radością mą, Pan radością mą,
  Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

  Chcę uwielbiać Twoje Imię202

 1. Chcę uwielbiać Twoje Imię
  Razem z Ludem Twym
  Bo Ty sam jesteś Bogiem
  I uwielbia Cię Izraela hymn!

 2. Dziś wysławiam Twoją dobroć,
  Twoją Świętą moc!
  Chwała Twemu Imieniu w Niebie,
  Na ziemi, w sercu mym.

  Cichy zapada zmrok203

 1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
  Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
  Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła!
  Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia!

 2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię,
  Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię:
  Jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień!
  Noc niech zniknie i cień! Niech przy Tobie trwa myśl!

 3. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię!
  W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię!
  Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni.
  Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.

  Ciebie całą duszą pragnę204

 1. Ciebie całą duszą pragnę Psalm 63
  I z tęsknotą oczekuję
  Jak spękana zeschła ziemia
  w czas posuchy wody łaknie
  ref:
  Boże, jesteś moim Bogiem
  Ciebie z troską szukam

 2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę
  Twą potęgę, moc i chwałę,
  Bowiem Twoją miłość, Panie,
  Bardziej cenię niźli życie.

 3. Póki tylko istnieć będę,
  Pragnę Ciebie chwalić, Boże,
  Dusza moja, pełna szczęścia,
  Będzie śpiewać Ci z radością

 4. Jesteś mym wspomożycielem,
  Cień Twych skrzydeł daje radość,
  Całym Sercem lgnę do Ciebie,
  Twa prawica mnie prowadzi
  T: Ps. 63(62)

  Chodziłeś Panie205

 1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,
  Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.
  To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi
  Jak chleb powszedni dawałeś.
  A ludzie biorą ten chleb z twoich dłoni,
  Bo one dają wciąż tak jak dawały,
  Więc w swoje ręce weź mnie, o Panie
  Jak chleb, bo Twój jestem cały.
  ref:
  Daję Ci serce swoje, Panie,
  Daję Ci silne ręce moje.
  Dodawaj sił im nieustannie
  By udźwignęły świat (ku Tobie)

 2. Chodziłeś ...
  O Panie naucz człowieka tej sztuki,
  By sercem patrzył, miłował i bronił,
  Bo Ty do świata wyciągasz ramiona
  I miłość podajesz na dłoni.

  Chrystus Pan206

 1. Chrystus Pan przyszedł na świat,
  aby zbawić wszystkich nas,
  Aby dać życie wieczne nam
  i zamieszkać w każdym z nas.
  ref:
  Za to, że tak mało kocham,
  za to, że tak mało służę.
  Za to, że tak słabo wierzę,
  przepraszam Cię.

 2. On miłością nam kazał żyć
  i tak służyć uczył nas.
  Do Królestwa Swego nas zaprasza
  życie wieczne daje nam.

 3. Pozwól mi stać się uczniem Twym
  Pozwól iść mi drogę Twą.
  Pomóż mi pokochać cały świat,
  Pomóż zwalczać wszelkie zło

  Chrystus Pan207

  Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech,
  Za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział,
  że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
  Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój.
  Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś Mój Król!
  Wywyższony bądź, Boży Baranku!
  Przed Twym tronem dziś, Najwyższy, składam hołd.
  Co Ci dam208

  Co Ci dam? Co Ci dam? -- Puste ręce tylko mam
  Lecz mam coś, coś takiego, coś tak bardzo drogiego:
  Serce mam, serce weź, a mnie z sercem jeśli chcesz.
  Chwalcie Pana każdym świtem209

 1. Pod całym sklepieniem nieba,
  tam gdzie świeci słońce, tam gdzie wiatr wieje wiatr,
  czasem deszcz pada, czy trzeba czy nie trzeba,
  czasem człowiek, czasem człowiek śpiewa pieśń
  "Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana,
  niech Jemu jednemu cześć będzie śpiewana,
  niech imię Pańskie przebłogosławione,
  po wszystkie wieki będzie pochwalone."
  Pod całym sklepieniem nieba,
  tam gdzie świeci słońce, tam gdzie wiatr wieje wiatr,
  czasem deszcz pada, czy trzeba czy nie trzeba,
  czasem człowiek, czasem człowiek śpiewa pieśń
  ref:
  Chwalcie Pana każdym świtem.
  Chwalcie Pana każdym świtem,
  oczami ciekawymi, słońca zachwytem,
  niech Imię Pańskie, ktokolwiek je usłyszy,
  niech usłyszy muzykę, nawet w wielkiej ciszy.

 2. Pod całym sklepieniem nieba,
  człowiek sieje ziarno, człowiek zbiera plon,
  i swój dzień zmienia, trochę siewu w kromkę chleba,
  którą ludziom, którą ludziom można dać.

  Chwalimy i wielbimy Go210

  Chwalimy i wielbimy Go.
  Chrystus Królem jest! (Chrystus Królem jest)
  A więc pójdźmy za Nim razem,
  Pójdźmy za Nim razem,
  A więc pójdźmy za Nim razem,
  Chrystus Królem jest! (Chrystus Królem jest)
  Czy wy wiecie211

 1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią
  Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

 2. Pełni mocy, wdzięczności i chwały ...
  Świątynią w której mieszka Święty Duch.

  Do celnika Mateusza212

 1. Do celnika Mateusza przyszedł Pan.
  Czy przemieni jego życie pełne plam?
  Po cóż idzie do grzesznika,
  Tego zdziercy i oszusta?
  Czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść?
  ref:
  A Mateusz to wyczytał z oczu Pana,
  Postanowił wynagrodzić krzywdę, zło.
  Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
  To podwójnie wynagradzam,
  A ubogim pół majątku mego dam.

 2. Teraz widzę już przed sobą nową drogę,
  Muszę zatrzeć tamtą starą, pełną plam.
  Idę razem z moim Panem
  Rzucać sieci, łowić ludzi
  I nowinę tak wspaniałą głosić wam.
  ref:
  Ja, Mateusz, wyczytałem z oczu Pana,
  Postanawiam wynagrodzić krzywdę wam.
  Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
  To podwójnie wynagradzam,
  A ubogim pół majątku mego dam.

  Dotknął mnie dziś Pan213

  Dotknął mnie dziś Pan i radoś ogromną w sercu mam
  Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe
  Więc wszyscy razem chwalmy Go
  Za to, że trzyma nas ręką Swą.
  Dym jałowca214

 1. Dym jałowca łzy wyciska,
  Noc się coraz wyżej wznosi,
  Strumień drobną falą błyska,
  Czyjś głos w leśnej ciszy prosi, ciszy prosi.
  ref:
  Żeby była taka noc,
  Kiedy myśli mkną do Boga,
  Żeby były takie dni,
  Że się przy Nim ciągle jest,
  Żeby był przy tobie ktoś,
  Kogo nie zniechęci droga,
  Abyś plecak swoich win
  Stromą ścieżką umiał nieść -- do Boga.

 2. Ogrzej dłonie przy ognisku,
  Płomień twarz ci zarumieni,
  Usiądziemy razem blisko
  Jedną myślą połączeni, połączeni.

 3. Tuż przed szczytem się zatrzymaj,
  Spójrz jak gwiazdy w dół spadają,
  Spójrz jak drga kosodrzewina,
  Góry z tobą wraz wołają, wraz wołają.

  Dzięki Jezu215

 1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.
  Dzięki Jezu, dzięki Jezu,
  Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

 2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie...

 3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie...

 4. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz...

  Dzielmy się wiarą jak chlebem216

  ref:
  Dzielmy się wiarą jak chlebem,
  Dajmy świadectwo nadziei.
  Bóg ofiarował nam Siebie,
  I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.

 1. Chleba tego nie zabraknie,
  Rozmnoży się podczas łamania,
  Potrzeba tylko rąk naszych,
  I gotowości dawania.

 2. Nikt nie zapala lampy,
  By potem ją shować pod korcem,
  Skoro nas Bóg światłem natchnął,
  Trzeba ze światłem iść w drogę.

 3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę,
  I choć świat się śmieje z proroków,
  Musimy świadczyć odważnie,
  W służbie ludziom i Bogu.

  Dziś trudno żyć na świecie217

 1. Dziś trudno żyć na świecie, bo wokół tyle zła
  w ludzkich sercach wciąż niepokój trwa
  Gdy dziś ja się śmieję, daleko płacze ktoś
  i nie wiem, jak pogodzić to
  ref:
  Bo tylko On, bo tylko Jezus
  Dać szczęście może, jeśli tylko zechcesz przyjąć Go
  Dał nam nowe życie i cały piękny świat
  więc pokaj Mu swą dłoń i z Nim przez życie idź!

 2. Tak trudno żyć na świecie, dostrzegać Bożą myśl
  i z uśmiechem zaczynać nowy dzień
  W wirze życia szukamy nowych dróg,
  Lecz już Ktoś powiedział nam jak żyć.

 3. Czasami bardzo ciężko pokonać wokół zło
  W ludzkich sercach uciszyć gniew i ból.
  Czasem z oczu popłyną gorzkie łzy,
  Lecz się nie martw, bo przecież nie jesteś sam.

  Dziś składamy218

  Dziś składamy na Twym stole to co mamy,
  choć ubogie tak jest
  Naszą radość, naszą miłość, nasze życie,
  które dałeś nam
  Gdyby wiara twa219

  Gdyby wiara twa była jak gorczycy ziarnko,
  Te słowa mówi Ci Pan
  I z taką wiarą rzekłbyś do góry przesuń się, przesuń się.
  A góra posłusznie przesunie się
  I chromy wstanie na nogi swe
  I chory odzyska zdrowie swe
  I kto łzy leje ten otrze je
  Spływa, spływa, spływa Duch Święty
  Duch Święty swą mocą dotyka mnie.
  Duch Święty swą mocą dotyka cię.
  Duch Święty swą mocą ogarnia mnie
  Od czubka głowy do końca pięt.
  Gdy idziemy poprzez świat220

 1. Gdy idziemy poprzez świat -- chwalmy Boga,
  W każdym miejscu, w każdy czas -- chwalmy Boga
  Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna jest,
  W każdej zobacz Bożą myś1.
  ref:
  Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas,
  On szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas.

 2. Gdy nam szumi górski las -- chwalmy Boga,
  Gdy widzimy dobry film -- chwalmy Boga,
  Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
  Które Bóg przeznaczył ci.

 3. Gdy cierpienia przyjdzie czas -- chwalmy Boga,
  Kiedy wszystko złości nas -- chwalmy Boga,
  Gdy przychodzą smutne dni, przyjmij trudne dobro też,
  Które Bóg przeznaczył ci.

  Gdy jesteś221

 1. Gdy jesteś pośród nas wszystko w koło się przemienia.
  Nawet gdy cisza trwa, zdaje się zapalać słońce.
  ref:
  Świat złoty staje się,
  A mgła natychmiast znika
  Jak na Taborze Ty
  Tu wszystkich nas przenikasz.

 2. Gdy jesień wokół nas, każdy krok oświeca mądrośćk
  W Ciebie perzemienia nas, odnowieni się czujemy.
  ref:
  Jak uczniów wszystkich nas
  Ogarnia Twoje Niebo,
  Z niebiańską muzyką,
  Więc w Tobie chcemy zostać
  I w Tobie trwać, z Tobą pośród nas.

  Gdy kiedyś Pan222

 1. Gdy kiedyś Pan powróci znów,
  Gdy kiedyś Pan powróci znów,
  Obyśmy też tam byli,
  Gdy kiedyś Pan powróci znów.

 2. Gdy Święci swój opuszczą grób...

 3. Gdy Boga tron otoczą w krąg...

 4. Gdy Księgę swą otworzy Bóg...

 5. Gdy po imieniu wezwie Pan...

 6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg...

 7. Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja...

  Jestem kochany223

  Jestem kochany z moim grzechem,
  Jestem kochany z mą słabością,
  Za darmo ukochał mnie Pan,
  Umarł za mnie i zmartwychwstał abym żył
  Hymn o Miłości224

 1. Nawet, gdybyś cały ziemski świat, w posiadanie swoje objąć chciał,
  Lecz miłości w sercu miałbyś brak, to nic pomóc już nie zdoła ci.
  ref:
  Miłość jest nadzieją dnia,
  Bo Miłość uśmiech śle.
  I nawet, kiedy dotyka zła,
  To miłość, miłość trwa.

 2. Gdybyś proroctw tajemnice znał i swą wiarą góry przenieść mógł,
  Lecz miłości w sercu miałbyś brak, to nic pomóc już nie zdoła ci.

 3. Miłosć nigdy ludziom nie zazdrości, nigdy wobec ludzi nie jest pychą.
  Miłość nigdy nie chce szukać swego, Miłość nie pamięta nawet złego.

  Jak mi dobrze225

 1. Jak mi dobrze przy Tobie jest, Panie.
  ref:
  Trzymaj mnie mocno dziś,
  zawsze chcę przy Tobie być.
  Trzymaj mnie mocno dziś,
  zawsze chcę przy Tobie być, Panie.

 2. Boża miłość wypełnia mnie...

 3. Boża radość wypełnia mnie...

 4. Boży pokój wypełnia mnie...

  Ja wierzę, że to Jezus226

 1. Ja wierzę, że to Jezus; wierzę, że On Synem Boga jest.
  On zmarł i powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dał.
  Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest) stoi pośród nas.
  Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc), ma przebaczenia dar.

 2. Ja wierzę Tobie, Panie, wierzę, że Tyś Synem Boga jest.
  Zmarłeś i powstałeś, aby żyć i za cenę śmierci życie dać.
  Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu), stoisz pośród nas.
  Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc), masz przebaczenia dar.

  Jak odnaleźć mam Chrystusa227

  ref:
  Jak odnaleźć mam Chrystusa
  Gdzie Go szukać mam
  Pomóż mi bym Go odnalazł
  I już nie był sam

 1. W modlitwie, w modlitwie mój Chrystus jest
  W modlitwie, w modlitwie On czeka cię.

 2. W Ewangelii...

 3. W Kościele...

 4. W Rodzinie...

 5. W Uśmiechu...

 6. W Piosence...

  Jesteś, Panie, winnym krzewem228

 1. Jesteś, Panie, winnym krzewem
  A my jego latorośle,
  Moc czepiemy tylko z Ciebie
  Ty w nas żyjesz Swą miłością
  ref:
  Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać
  Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać

 2. Cóż trwałego poza Tobą człowiek zdziała sam ze siebie
  Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne.

 3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz tak wspaniałą i szeroką,
  Że wyzwala pełną radość w sercu, które Ciebie kocha

 4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie głębią łaski, mocą słowa
  Byśmy mogli owoc przynieść, cześć i chwałę Ojcu odddać

  Jezus Królem naszym jest229

  Jezus Królem naszym jest, Jezus nasz umiłowany
  O, stań Dobry Boże nasz. O, stan i zajaśniej nad nami.
  O, daj wielki pokój nam. O, stań i zajaśniej nad nami.
  Jeśli radość230

 1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć
  Radość, która wiecznie ma trwać
  Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę
  Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i moc
  Głoś chwałę i moc. Głoś chwałę i moc.

 2. Jeśli pokój...

 3. Jeśli miłość...

 4. Jeśli ufność ...

  Jeshua231

  By wszyscy mogli wiarą żyć
  Uświęcić chcemy, Panie Imię Twe.
  Zbawienie tylko w Tobie jest
  Jeshua, Jezus -- Imię Twe.
  Jeshua Ha Mashiah
  To mój Pan, tak, to mój Pan.
  Jezus jest mym Przyjacielem232

 1. Jezus przez życie mnie wiedzie
  Daje mi silne swe dłonie
  Kroczy przede mną na przodzie
  I drogę wskazuje mi wciąż
  ref:
  Jezus jest mym Przyjacielem
  Jezus jest Obrońcą mym
  Jezus jest mym Zbawicielem
  Zawsze chcę przebywać z Nim

 2. On mnie obdarzył pokojem
  Duszę nieczułą poruszył,
  Miłość i radość dał swoją
  I w serce nadzieję mi wlał

 3. Krzyża ciężkiego ramiona
  Gniotły Mu barki straszliwie,
  Potem za grzechy me skonał
  Bym jeszcze zbawienie mógł mieć

  Jahwe, ja wiem, jesteś tu233

  ref:
  Jahwe, ja wiem, jesteś tu, przy mym boku dzień po dniu.
  Ochraniasz mnie od zła i prowadzisz mnie drogą odwieczną.

 1. Ty przenikasz mnie, Panie i znasz.
  Czy siedzę, czy stoję, zawsze wiesz.
  Twoja dłoń jest nade mną, odsuwa śmierci cień,
  Chroni mnie przed złem.

 2. Gdzie przed Twoją miłością uciec mam?
  Gdybym wstąpił do nieba, będziesz tam.
  Czy na skrzydłach jutrzenki, czy na krańcu mórz,
  Tam bym znalazł Cię.

 3. To Ty sam utworzyłeś mnie,
  moje serce i myśli wszystkie znasz.
  Zanim słońce ujrzałem, Ty utkałeś mnie
  W łonie matki mej.

  Jeden jest tylko Pan234

  Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.
  Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
  I razem chwalmy Go
  Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.
  Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu,
  Bogu oddajmy cześć.
  Jezus oddał za nas życie Swe235

 1. Jezus oddał za nas życie Swe, -- Jezus kocha mnie.
  ref:
  Kochajcie Pana, niech żyje w was,
  Zbawiciel świata po wieczny czas.
  Kochajcie Pana, a serca swe
  oddajcie Jemu, gdyż kocha je, kocha je.

 2. Jezus zgładził pierworodny grzech, -- Jezus, Jego Krew.

 3. Jezus Swą miłość ofiarował nam, -- Jezus, dobroci Pan.

  Jezusowi cześć i chwała236

  ref:
  Jezusowi cześć i chwała za miłości cud,
  Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

 1. On nam wskazał nieomylną drogę, On za owce swoje życie dał.
  On przez Krzyż zwyciężył śmierci trwogę, nam nadzieję
  Zmartwychwstania dał.

 2. On prowadzi nas do nowej ziemi, gdzie nie będzie cierpień ani łez
  Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, wiedzie tam, gdzie wieczne
  Szczęście jest.

  Jezus Chrystus jest moim zbawieniem237

  ref:
  Jezus Chrystus jest moim zbawieniem,
  idąc z Nim nie lękam się,
  bo w moim sercu gości pewność,
  że mój Pan dziś ze mną jest.

 1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże,
  bo byłem daleko od Ciebie,
  teraz znów Cię odnalazłem,
  w Twoim ręku jest życie me.

 2. Biegnijcie z radością do źródeł,
  do źródeł Bożego zbawienia,
  każdego dnia chwalcie Pana,
  Jego Imię wzywajcie wciąż.

 3. Ogłoście całemu ludowi
  wielkie dzieła Bożej miłości
  i z radością wspominajcie
  jak jest wielki i święty Pan.

 4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy,
  niech świat cały pozna Boga,
  trwaj w radości, o Syjonie,
  gdyż Zbawiciel przy tobie jest.

  Jezus siłą mą238

 1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.
  Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.
  ref:
  Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
  Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
  W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
  Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

 2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
  Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

  Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest239

  Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest, jak żyć bez miłości Twej.
  Jezu otwórz me oczy, bym ujrzeć mógł Twej miłości cud.
  Przyjdź i napełnij nas mocą Bożą, co dnia.
  Tyś pokoju Księciem, Lekarzem dusz,
  Jesteś Światłem, co w ciemnościach nie gaśnie.
  Jezus jest pośród nas240

  Jezus jest pośród nas obecny tu w Duchu swym, wszystkich nas
  Wzywa Pan: "Zbliżcie się!"
  Dotknij serc nasz Panie, ulecz nas swym Duchem, dotknij serc
  Nasz Panie, napełń je
  Jezus zwyciężył241

  Jezus zwyciężył, to wykonało się
  Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
  Jezus jest Panem, o alleluja,
  Po wieczne czasy Królem królów jest.
  Jezus jest Panem
  Tylko Jezus jest Panem
  Jezus jest Panem
  On jest Panem ziemi tej.
  Kiedy nowy wstaje dzień242

  Kiedy nowy wstaje dzień
  i gdy słońce w cień kładzie się,
  Boże Imię wielbić chcę.
  Niech Imię to chwalą dziś
  wszyscy ludzie, których znam,
  chwalcie Imię Jego, Pan!
  Błogosławcie odtąd więc Imię to,
  teraz i na wieki już,
  chwalcie Imię Jego, Pan.
  Kiedy w jasną, spokojną cichą noc243

 1. Kiedy w jasną, spokojną cichą noc
  Spoglądam na niebo pełne gwiazd
  Kiedy myślę, czy życie to ma sens
  I wołam do Ciebie, Ojcze nasz
  ref:
  O Boże, o Boże, Panie mój
  Nie pamiętaj, że czasem było źle
  Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
  I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę

 2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań
  Przez grzechu kamienie potknę się
  Kiedy spokój utonie w fali knowań
  Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię

 3. Życie ludzi przebiega krętą drogą
  Hen w górze cel mej wędrówki tkwi,
  I choć czasem sił braknie moim nogom
  To ja dojdę, dojdę gdy zaufam Ci.

  Kocham Twoją wolę Panie244

 1. Kocham Twoją wolę Panie, jeszcze bardziej drzazgi małe,
  których przyjąć nie potrafię sercem.
  Srebrne łzy na rzęsie przyjmij, ręce złożone złącz na zawsze,
  niech życie moje wielbić Ciebie zacznie.
  ref:
  Znów wstaję i biegnę do Ciebie,
  kolana zdarte krwawią jeszcze.
  Ach Panie, płacze serce me,
  wszak ranić Twej miłości nie chcę.

 2. Znajdź mnie Boże w nocy serca, w labiryncie myśli moich,
  których nie mam siły związać w uśmiech.
  Pomnij na nieufność moją, pomóż mi uprzątnąć wnętrze.
  Czy już odpocząć możesz Panie we mnie?
  ref:
  Więc wstaję i biegnę do Ciebie,
  naciskam klamkę wszak z mojej strony
  jest. Panie, tak wierzyłem,
  że przyjdziesz tu po serce moje.

 3. W niepewności mnie zostawiasz, potem nagle wznosisz serce,
  aż na szczyt milczenia tajemnicy.
  Potem nagle zbijasz z tropu i wyciskasz z serca wszystko,
  jestem coraz słabszy, lecz tak blisko.
  ref:
  Znów wstawać mi każesz, o Chryste,
  zlituj się, sił już braknie mi.
  Przecież kochasz swe stworzenia.
  Od nowa drapać się na szczyt? Zgoda!
  Więc wstaję i biegnę do Ciebie,
  naciskam klamkę wszak z mojej strony
  jest. Panie, tak wierzyłem,
  że przyjdziesz i biło serce moje.

  Ludzie, ludzie245

  Ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem, szczęśliwi są.
  Będę szukał Jego wciąż, służył Mu do końca swoich dni.
  Zaufałem memu Bogu, On prowadzi mnie.
  Zaufałem memu Bogu, On prowadzi mnie!
  Kochany bracie246

 1. Kochany bracie, kochana siostro,
  Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, gdzie żyjesz,
  Lecz chcę dla ciebie poświęcić wszystko,
  Chcę dać ci siebie.
  ref:
  Takie jest prawo miłości, które dał Pan.
  Takie jest prawo miłości, jest kluczem do nieba bram.
  Takie jest prawo miłości i jego strzeżmy,
  I miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy.

 2. Gdziekolwiek jesteś, skądkolwiek przyjdziesz,
  Na jakiejkolwiek spotkam cię drodze,
  Zawsze otwarte moje ramiona
  Przygarną ciebie.

  Macie oczy, a nie widzicie247

  Macie oczy, a nie widzicie -- mej miłości o wschodzie słońca,
  Macie uszy, a nie słyszycie -- tej melodii brzmiącej bez końca.
  A niebo dla was, słońce dla was, i dla was w górach zieleni się trawa.
  Ma dusza pragnie Boga248

  Ma dusza pragnie Boga, chce spocząć w Nim,
  Z tęsknoty cała drży, stań duszo moja
  Oto oblubieniec, oto Pan Bóg twój.
  Minął Tydzień249

 1. Minął tydzień jeszcze jeden raz,
  Minął tydzień pełen różnych spraw.
  Że tak mało miejsca miałeś w nim,
  Panie, proszę Cię -- przebacz mi.

 2. Że miłości znowu brakło mi,
  Że ma wiara wciąż się tylko tli,
  Że me serce ciągle krzyczy "nie",
  Panie, proszę Cię -- oczyść mnie.

  Miłość Bożą250

  Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
  Tą miłością coraz bardziej kocham cię
  W tobie widzę też wspaniałość Króla Chwał
  Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
  Modlitwa251

 1. Oby, Panie, moje serce nie było pyszne,
  Moje oczy nie były wyniosłe,
  Bym nie gonił za tym co wielkie
  Co przerasta moje siły.

 2. Obym karcił i uciszał moją duszę
  jak dziecko na łonie swej matki
  Bym przed Tobą był jak dziecko
  jak dziecko na łonie matki.

 3. Obym Jezu ufał Tobie nie wierząc swym uczucim
  Bym zostawił złote myśli, a w nadziei trwał
  Obym kochał tylko Ciebie całym sercem, całą duszą
  I nie szukał swej korzyści, darmo dał Ci siebie.

  Może daleko jesteś od Niego252

 1. Może daleko jesteś od Niego, może zgubiłeś ścieżki Jego ślad,
  może w samotną ruszyłeś drogę -- i nie wiesz, że Bóg ciebie zna.

 2. Nie martw się, Bóg ciebie kocha, On zawsze z tobą jest.
  Podnieś swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie, zacznij od nowa,
  Zacznij jeszcze raz.

  Mój Zbawiciel253

  Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie
  Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie
  On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce
  Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.
  Modlitwa arcykapłańska254

 1. Nadeszła, Ojcze, godzina moja,
  Otocz Mnie chwałą, bym wielbił Cię,
  Bym Twoją mocą
  Dał życie na wieki
  Tym, których, Ojcze, oddałeś mi.

 2. Twe Imię, Ojcze, im objawiłem,
  To Twoje dzieci, któreś mi dał,
  A oni wierzą
  We wszystkie Twe słowa,
  Za nimi proszę, abyś ich strzegł.

 3. Świat jest im wrogiem, bo nie zna Ciebie,
  Jak Mnie posłałeś, posyłam ich,
  Uświęć ich w prawdzie,
  Twe słowo jest Prawdą,
  Za nich w ofierze poświęcam się.

 4. Błogosław wszystkim, których wybrałes.
  Daj moc ich słowom, w miłości strzeż.
  Niech będą jedno,
  By świat Ciebie poznał.
  I niech przyniosą obfity plon.

 5. Niech będą jedno, jak my jesteśmy,
  Ja, Ojcze, w Tobie, a we Mnie Ty,
  Aby świat poznał,
  Że Ty Mnie posłałeś,
  Że Ty ich kochasz, jak kochasz Mnie.

 6. Chcę także, Ojcze, których mi dałeś,
  Zabrać ze sobą do chwały Twej.
  Niechaj zobaczą,
  Jak bardzo Mnie kochasz,
  By szczęście nasze mieszkało w nich.

  Naucz mnie Panie255

  Naucz mnie, Panie, swojej drogi
  Bo jesteś dobry i pełen przebaczenia, rozraduj życie swego sługi.
  Niech będzie miłość wśród ludzi256

  Niech będzie miłość wśród ludzi, niech będzie miłość wśród nas.
  Niech miłość rządzi narodem, o Panie, pomóż nam dziś.
  Prosimy, daj zrozumienie bratniej miłości wśród nas,
  Niech będzie miłość wśród ludzi, niech będzie Bóg.
  Niech cię Pan błogosławi257

  Niech cię Pan błogosławi i strzeże,
  niechaj Pan daje pokój ci.
  On miłością napełnia serce twe,
  zawsze z tobą jest
  Niech oblicze Twe258

  Niech Oblicze Twe Panie mój, zajaśnieje nad sługa twym.
  Niech przenika mnie Jego blask.
  Niech twoim drogowskazem259

 1. Nie mów, że życie nic nie warte jest,
  że sensu nie ma w nim,
  że wszystko jest w niebie tylko raz
  Więc czekaj, aż przyjdzie Jego dzień
  I powiesz szczerzej Mu --
  Spójrz, ziemia należy do Ciebie.
  ref:
  Niech twoim drogowskazem będzie miłość,
  Niech światło dobre oczy kocha,
  A wtedy wszystkie szare sprawy
  Nabiorą sensu i znaczenia.

 2. To miłość poprowadzi cię
  Do nieba górnych bram
  Bo w nich zobaczysz Boga twarz
  A gdy zamieszka w domu twym
  To pewność będziesz miał
  Że zło nie wejdzie w jego progi

  Nie mam nic260

 1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać
  Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać
  Puste ręce przynoszę przed Twój w Niebie Tron
  Manną z Nieba nakarm duszę mą

 2. Pomaż maścią leczącą rany me,
  Spraw by jezyk też przemówić chciał
  Puste ręce przynoszę przed Twój w Niebie Tron
  Manną z Nieba nakarm duszę mą

  Nie ma problemu261

  Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł.
  Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł
  Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł.
  Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł.
  Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
  Wiedz, drogi bracie, że On poradzi i Twym.
  Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
  Wiedz, droga siostro, że On poradzi i Twym.
  Niebo jest w sercu mym262

 1. Królestwo Boże jest wśród nas,
  Niebo jest w sercu mym.
  I Jego wiecznej chwały blask,
  Niebo jest w sercu mym.
  ref:
  O...
  Niebo jest w sercu mym.

 2. Rozlewa na nas miłość swą,
  Niebo jest w sercu mym.
  Pokojem i radością swą,
  Niebo jest w sercu mym.

  Nie rzucim Chryste263

 1. Nie rzucim Chryste świątyń Twych,
  Nie damy pogrześć wiary!
  Próżne zakusy duchów złych
  i próżne ich zamiary!
  Bronić będziemy Twoich dróg.
  Tak nam dopomóż Bóg!

 2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
  Popłynie hymn wspaniały:
  Niech żyje Jezus Chrystus Król
  w koronie wiecznej chwały!
  Niech, żyje Maria! zagrzmi róg.
  Tak nam dopomóż Bóg!

 3. I taki triumf, taki cud
  Powieje z Jasnej Góry,
  I z taką wiarą ruszy lud --
  Synowie Polski, córy.
  Że jak mgławica pierzchnie wróg.
  Tak nam dopomóż Bóg!

  Nie odmów Ojcze gościny264

  ref:
  Nie odmów Ojcze gościny
  Gdy nadejdzie już zmierzch
  Zjednocz z Twoim Synem
  serca nasze wskrześ.

 1. Utrapionych pociesz,
  Zalęknionym daj sen
  Stwórz najcichszy, najmilszy dom
  Przyjm w Królestwo Twe.

 2. Pieśni i litanie
  Niech się wzbiją na szczyt
  Świadczą zmartwychwstanie
  Świadczą wieczny byt.

  Nim świt265

 1. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł
  Nim dzień ożywi świat, Panie przyjdź
  Wołam: przyjdź
  Uciesz mój wzrok spokojem jasnych barw,
  Nim mnie zachwyci kwiat Ty przyjdź

 2. Choć chcę wciąż dalej iść, niewiele mogę sam
  Więc znów podnoszę głos, Panie przyjdź
  Wołam: przyjdź
  i otrzyj mą oblaną lękiem twarz
  Niem znów postawię krok, Ty przyjdź

 3. I tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat.
  Bądź w dzień radością dnia, w nocy snem,
  Pomóż mi
  O Panie mój, rysować życia kształt,
  Bym mógł wciąż naprzód iść, bym trwał

  Nie umiem dziękować Ci, Panie266

  ref:
  Nie umiem dziękować Ci, Panie,
  Bo małe są moje słowa.
  Zechciej przyjąć moje milczenie
  I naucz mnie życiem dziękować.

 1. Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz,
  Naucz kochac goręcej, gdy bierzesz,
  Naucz ufać miłości Twej, Panie,
  Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć

 2. Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże
  Naucz Krzyż Twój całować i nosić,
  Naucz kochać Cię sercem gorącym
  I otwierać swe serce na oścież

  Niegodny267

  ref:
  Niegodny jestem Panie przyjąć Cię
  do mej duszy, lecz niech to wyznanie,
  niech Cię żal mój wzruszy.
  Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi
  winy, zbrodnie i uświęć Twym wejrzeniem,
  bym Cię przyjął godnie.

 1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary
  z Twego stołu dary biorą.
  Ręce do Ojca unoszą po dary
  i z ufnością, i z pokorą.
  Panem tyś naszym i Ojcem na wieki
  chociaż słabi pobłądzimy.
  Przecie spod Twojej nie wyjdziem opieki
  gdy Cię pośród nas czujemy.

 2. My za Chrystusa idziemy przykładem
  czyli w szczęściu, czy w niedoli.
  On nam pokazał i wzory i ślady
  jak żyć według Ojca woli.
  Boży Baranku, co gładzisz grzech świata,
  aby lud Twój żył bezpieczny
  utwierdź w nas wiarę i miłość do brata,
  daj nam pokój, pokój wieczny.

  Odpocznienie268

 1. Odpocznienie w cieniu skrzydeł Twych,
  Pokój poznam poprzez miłość Twą.
  Choć upadnę, nie będę martwił się,
  Gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych.
  Znajdę w cieniu skrzydeł Twych.

 2. W Twoim cieniu me schronienie jest,
  Twa osłona nie zawiedzie mnie.
  Wobec strzał ja nie muszę trwożyć się,
  Gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych.

  Oblubienica i Duch 269

  Oblubienica i Duch wołają "przyjdź",
  A ten, kto słyszy, niech powie "przyjdź".
  Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije,
  Niech wody życia za darmo zaczerpnie.
  Alleluja, wielbimy Cię!
  O cokolwiek prosić będziecie270

 1. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje,
  Mój ojciec da wam. Alleluja, Alleluja.

 2. Proście o Ducha, Ducha Świętego,
  Proście o Ducha, Ducha Bożego. Amen. Amen.

  Oczyść serce me271

 1. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.
  Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.
  ref:
  Zstąp Jezu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me.
  Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie.
  Chcę zawsze być święty, Tobie,
  mój mistrzu, na zawsze oddany,
  gotów, by służyć Ci.

 2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty.
  Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść mnie.

  Ogrody272

  Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
  Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.
  Twe ogrody, Twe Królestwo, teraz we mnie jest
  Ofiaruję Ci273

 1. Ofiaruje Ci moją noc i mój dzień,
  moją pracę i mój sen,
  wszystko, co drogie mi, Panie, ofiaruję Ci.
  Bo dla Ciebie ja żyję,
  moim Królem jesteś Ty.
  To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.

 2. Panie Jezu, weź moją słabość i łzy,
  I powroty do Twych drzwi,
  I te chwile, gdy świat mi się zdaje tęczą lśnić.
  Bo Ty drogę rozjaśniasz moją,
  Jesteś światłem mym,
  Moje życie, Panie, ofiaruję Ci.

 3. Panie Jezu weź każdy wysiłek mój,
  moją pracę i znój,
  Każde dzieło mych rąk, razem z piosenką tą.
  Bo wraz z nią swoje życie
  Panie ofiaruję Ci,
  Tyś jest światłem i życiem moich dni.

  Ofiaruję Tobie Panie274

  Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój,
  Aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą
  Jedyną jest.
  O Ojcze nasz275

  O Ojcze nasz, któryś w niebie jest
  Niech święci się zawsze imię Twe
  Niech królestwo Twe przyjdzie lada dzień
  Prosimy Cię, dziś prosimy Cię.
  O Panie, nasz Panie276

  ref:
  O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię
  I ponad niebiosa majestat Twój

 1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz?
  Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim?
  Przyozdobiłeś go czcią i Swą chwałą,
  I Boskim życiem wciąż dzielisz się z nim.

 2. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich,
  Wszystko złożyłeś pod jego stopy -
  Owce i bydło, i wszystkie zwierzęta,
  I to, co płynie szlakami mórz.

 3. Usta dzieci śpiewają Ci chwałę,
  Usta niemowląt śpiewają Ci chwałę.

  O Panie, szukasz dzieci Twych277

 1. O Panie, szykasz dzieci Twych,
  Bo Miłość Imię Twe.
  Ty rozproszone złączyć chcesz
  Dać udział w łaskach Swych
  ref:
  Panie, Panie, złącz w Swym Kościele
  Rozdzielonych braci
  Złącz wszystkich nas w miłości Twej.

 2. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo Miłość ...
  O zechciej włączyć wszystkich nas
  W mistyczne Ciało Swe

 3. Ty zaspokajasz wszelki głód, bo Miłość ...
  O uczyń znowu z chlebem cud
  I nakarm dzieci Swe

 4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość ...
  Racz w serca żar miłości wlać
  Królestwo rozszerz Swe.

  Oto jest dzień278

  Oto jest dzień,... który dał nam Pan,...
  Weselmy się .... i radujmy się w nim ...
  Oto jest dzień, który dał nam Pan,
  Weselmy się i radujmy się w nim
  Oto jest dzień,... który dał nam Pan.
  Oto stoję u drzwi279

  Oto stoję u drzwi i kołaczę (2x)
  Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy
  - wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
  a on ze Mną.
  Otwórz Bogu serce swoje280

  ref:
  Otwórz Bogu serce swoje
  Otwórz Bogu drzwi
  Niech On będzie królem twoim
  Tron Mu postaw dziś

 1. Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz
  -- odkryj swoją twarz!
  Spójrz w oczy Bogu, spójrz prawdzie w oczy
  -- musisz być sobą dziś

 2. Nie mów już więcej: "nie moja sprawa
  Ja mam swój własny świat"
  Zobacz dokoła tysiące ludzi
  Serce im swoje daj

 3. Bogu daj serce, a ludziom uśmiech,
  Dla siebie weź cierpień krzyż
  I przebudowę świata na lepsze
  Od siebie zacznij dziś

  Otwórz me oczy281

  Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
  I być bliżej Niego, i kochać goręcej
  Otwórz me uszy, i naucz mnie słuchać,
  Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.
  O Ty, co mieszkasz sam282

 1. O, Ty, co mieszkasz sam, w moim sercu na dnie!
  Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie

 2. O, Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie
  Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie

 3. O, Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie
  Daj, bym się w Tobie skrył, w moim sercu na dnie

  Pamiętnik Apostoła283

 1. Wracałem już z połowu, a sieci chude z głodu,
  Ten człowiek stał na brzegu, wypłynąć kazał znów.
  Gdy zarzuciłem sieci wsłuchany w jego słowa,
  Ja nie wiem, w jaki sposób, lecz ryb tam było w bród.
  ref:
  A kim ty jesteś, człowieku, że mocne są twe słowa,
  Że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga.

 2. Poszedłem wtedy za nim, wesele było w Kanie,
  Tam z dzbanów pełnych wody dał wino parze młodej.
  Nie jeden raz, jak szliśmy, gdy ślepiec o grosz błagał,
  On wtedy jednym słowem ślepemu wracał wzrok.

 3. Widziałem też tłum głodnych, jak o kęs chleba łkał,
  Najedli się do syta, choć pięć bochenków dał.
  I szedłem też po wodzie tak, jak szedł do mnie on,
  Zwątpiłem, zacząłem tonąć, on podał mi swą dłoń.

 4. Gdy w Paschę jadł wieczerzę, powiedział łamiąc chleb,
  Że to jest jego ciało, a wino to jego krew.
  A potem się go zaparłem, widziałem, jak dźwigał krzyż.
  Tak gorzko, gorzko płakałem, i on wybaczył mi.

 5. Widziałem go dnia trzeciego, gdy w wieczerniku był,
  A gdy wstępował w niebo, otuchy nam dodał i sił,
  A potem coś się stało -- szum z nieba i ognia błysk
  I odtąd mnie ludzie pytają, pytają mnie ludzie do dziś.

  Pan ma wielką moc284

  Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc,
  W Nim cała nasza siła, alleluja, alleluja.
  Cała nasza siła. Alleluja!
  Panie mój285

  Panie mój ... Proszę wejdź ...
  Proszę ucisz moje serce, pokój wlej
  Cicho tak ... Pukasz w drzwi ...
  Czy usłyszę dziś Twój głos, pomóż mi.
  Zostań tu ... Rozgość się
  Ja usiądę u Twych stóp, będę słuchać Cię.
  Słowo Twe ... Prawdą jest ...
  Więc pozostań jak długo tylko chcesz.
  Panie mój przychodzę dziś286

  Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm,
  Skłaniam się przed Świętym tronem Twym.
  Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci,
  Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię,
  Życie me oddaję Tobie, uświęć je.
  Panie pozostań287

 1. Panie, pozostań, gdy serce się trwoży,
  zostań wśród nas i daj nam Swój pokój.
  ref:
  Zostań wśród nas, świat szuka Cię,
  spragniony jest prawdy Twych słów.
  Zostań wśród nas, podaj nam dłoń,
  gdy samotni idziemy przez świat.

 2. Panie, pozostań, jak brat pośród braci,
  zostań wśród nas i naucz nas kochać.

 3. Panie, pozostań i weź moje ręce,
  zapał i trud, chcę świat z Tobą zbawiać.

 4. Panie, pozostań i weź moje serce
  zamieszkaj w nim, zaniosę Cię braciom.

  Panie przebacz nam288

 1. Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam
  Zapomnij nam nasze winy, przywołaj kiedy błądzimy
  Ojcze zapomnij nam.

 2. Panie przyjmij nas, Ojcze przygarnij nas
  I w swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości
  Ojcze przygarnij nas

  Przed obliczem Pana289

 1. Przed obliczem Pana uniżmy się.
  ref:
  Pan sam wywyższy nas,
  Jego jest ziemia i czas,
  Pan sam wywyższy nas.

 2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu.

 3. Z pokorą stań przed Panem swym.

  Pan jest Pasterzem moim290

  Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie,
  Na niwach zielonych pasie mnie,
  Nad wody spokojne prowadzi mnie.
  Pan jest Pasterzem moim291

  Pan jest Pasterzem moim,
  Niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mnie.
  Na spokojne wody mnie prowadzi
  I duszę mą pokrzepia
  i wiedzie mnie ścieżkami
  sprawiedliwości swojej.
  Choćbym nawet szedł ciemną doliną
  Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną.
  Laska Twoja i kij Twój mnie
  pocieszają.
  Laj, laj, laj...
  Pan mój Pasterzem moim jest292

 1. Pan mój Pasterzem moim jest Psalm 23
  I już niczego mi nie braknie
  On żywą wodą poi mnie
  I karmi wtedy, kiedy łaknę -- oto Chleb.
  On wiedzie mnie pośród łąk, żyznych pól
  poprzez las, w blasku dnia, w ciemną noc
  Wskazuje mi drogę ku przyszłym dniom
  abym mógł ujrzeć Go, znaleść Go

 2. Do Siebie, Panie, wiedziesz mnie
  A sprawiedliwość Twoją ścieżką
  Chcę dziś do Ciebie zbliżyć się
  I w domu twoim chcę zamieszkać, bardzo chcę
  Nie trwoży mnie ani zło, ani mrok,
  bo przez świat wiedzie mnie uśmiech Twój
  Zastawiasz dziś dla mnie stół, pełen jest
  aż po brzeg, po sam brzeg kielich mój

 3. Pan mój Pasterzem moim jest
  I już niczego mi nie braknie
  On żywą wodą poi mnie
  I karmi wtedy, kiedy łaknę -- oto Chleb. T: Ps. 23(22)

  Pieśnią niech me życie293

 1. Chodziłem w grzechu całe dnie, Ty ukochałeś mnie.
  Nadałeś memu życiu sens, więc śpiewam Tobie pieśń.
  ref:
  Pieśnią niech me życie się stanie,
  Pieśnią ku Twej chwale, o Panie.
  Pieśnią tą przemieniasz me myśli w działanie.
  Panie mój, dla Ciebie chcę śpiewać,
  Serca Twą radością ogrzewać,
  Miłość nieść każdemu, kto na mojej drodze stanie.

 2. Z radością w sercu idę wciąż, gdyż Pana w sercu mam.
  Problemy, smutki giną gdzieś, gdy śpiewam Bogu pieśń.

 3. Ty, bracie, siostro, otwórz się na Boga głośny zew
  I Ewangelię bliźnim nieś śpiewając Bogu pieśń.

  Panie mój294

 1. Panie mój, przyjmij dziś parę słów, parę chwil.
  Zabierz nasz majątek i naucz Twoim słowem żyć.
  Panie mój

 2. Daj nadzieję w trudny czas, przymnóż wiary gdy jej brak,
  trudno żyć gdy burze w nas, pokój więc ześlij nam.

 3. Szukam wciąż drogi Twej, błąkam się na szlakach Twych,
  światło Twe błyska gdzieś, uzdrów mnie, pozwól przyjść.

  Pokój zostawiam wam295

 1. Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca;
  Jakże niepewna jest ziemia, jękiem i gniewem drgająca.
  ref:
  Pokój zostawiam wam, pokój Mój daję wam;
  nie tak, jak daje dzisiaj świat,
  powiedział do nas Pan.

 2. Ciągły niepokój w człowieku, ucieczka w hałas, zabawy;
  szukamy wciąż nowych wrażeń, a w głębi ciszy pragniemy.

 3. Pokój budować na co dzień w sobie, w rodzinie, przy pracy.
  Nasze mozolne wysiłki Pan Swoją łaską wzbogaci.

 4. Błogosławiony jest człowiek pokój niosący dokoła;
  słowom Chrystusa wierzący, których nic zmienić nie zdoła.

  Póki życia mego296

 1. Póki życia mego Panu śpiewać chcę
  Grać memu Bogu póki życia wystarczy mi
  Niech miła Ci będzie Panie moja pieśń
  Będę radował sie w Panu Bogu mym
  Błogosław duszo moja Panu -- Alleluja!

 2. Bogu menu ufam -- On prowadzi mnie
  Jak pasterz owce swoje -- Pan Bóg wiedzie nas
  Głosić chcę, o Panie, miłosierdzie Twe
  Niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask

  Powiedz ludziom297

 1. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus
  I powiedział mi: "Nie martw się Jam przy boku jest twym"
  Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności
  I zwracając się do mnie pełen smutku tak rzekł:
  ref:
  "Powiedz ludziom, że kocham ich
  Że się o nich wciąż troszczę
  Jeśli zeszli już z moich dróg
  Powiedz, że szukam ich"

 2. "Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem
  To umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć"
  Nie zapomnę tej chwili gdy mnie spotkał mój Jezus
  Wtedy byłem jak ślepy On przywrócił mi wzrok

  Preces298

 1. Gdzie jesteś, Panie Boże, Ojcze mój
  W skrytości serca szukam Twoich dróg
  O usłysz głos wołania duszy mej
  Odpowiedz mi miłością wielką Swą
  ref:
  Bo kiedy idę w życiu sam jest mi źle
  Tylko Bóg znając mnie o tym wie
  Napełnij dziś od nowa, Panie, głębią Swą
  Bym z radością innym ludziom dawał ją

 2. Gdy jesteś przy mnie, Panie, Boże mój
  To czuję się tak lekko, niby ptak
  Chcę odtąd dawać ludziom miłość swą
  Po to, by brata kochał zawsze każdy brat

 3. A jeśli nawet komuś zadam ból,
  Który tak również rani serce Twe
  O, nie odrzucaj nigdy, Jezu, mnie,
  Lecz znowu weź tak jak Ojciec w ramiona swe.

  Przyjmij Panie299

 1. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary,
  Pobłogosław wino to i chleb
  Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy
  Przyjmij w darze, o dobry Boże nasz.

 2. Daj nam dziś Twoimi być uczniami,
  Bo zyskuje kto przy Tobie trwa.
  A Ty karmiąc nas swoim ciałem
  Życie dajesz tym, co dla świata zmarli już.

  Przyjdzie kiedyś dzień300

 1. Przyjdzie kiedyś dzień, że ujrzę Ciebie,
  Po przebyciu długiej drogi.
  Moje serce będzie radosne
  choć znużone życiem me nogi.
  ref:
  Przyjdzie kiedyś piękna chwila,
  Gdy zwycięży Twoja miłość,
  Wtedy ujrzę Twe oblicze --
  O Boże, Ojcze mój.

 2. Przyjdzie kiedyś dzień, że ujrzę Ciebie
  I wyciągnę czyste dłonie.
  Na nich miłość hymn swój wyśpiewa,
  Na nich praca chwalą się stanie

 3. Przyjdzie kiedyś dzień, że ujrzę Ciebie,
  Wzejdziesz jasnym szczęściem Nieba.
  Zerwiesz z moich oczu cień ziemi,
  Boże skryty w biel kromki chleba.

  Przyjdź z pokłonem301

  Przyjdź z pokłonem ludu Boży
  Przyjdź ze śpiewem ludu święty
  Sław Jezusa swego Zbawcę
  Wspaniałego Króla chwały.
  Rękę ci daję302

  Rękę ci daję, miłość ci daję cenniejszą niż pieniądz,
  siebie ci daję, niech potwierdzi to kapłan przed Bogiem.
  ref:
  I Czy ty dasz mi siebie i powędrujesz ze mną
  i czy trwać tak będziemy
  ja przy tobie, ty przy mnie, dopóki żyjemy.
  Tak ja dam ci siebie, powędrujemy razem
  I tak trwać będziemy
  ja przy tobie, ty przy mnie, dopóki żyjemy.

  Rozesłanie303

  ref:
  Idźcie już stąd na ulice
  Na place waszych miast!
  Idźcie do moich przyjaciół,
  Przywróćcie im światło gwiazd!
  Do wszystkich dzieci światłości,
  Którym zagraża zła moc,
  Do dzieci Bożej miłości,
  Ogarniętych przez noc.
  Idźcie już stąd na ulice,
  By rozdawać Mą miłość co dzień!

 1. Gdym odchodził z tego świata, poleciłem wam,
  Aby brat miłował brata. Kto z was słuchać Mnie chciał?
  Dzisiaj znowu widzę ludzi, którym rozpacz ściska pięść
  Albo zły bolesny płacz podnosi pierś.

 2. Gdym odchodził z tego świata, dałem poznać wam
  Sprawiedliwość Mego Ojca. Kto z was dzielić ją chciał?
  Dzisiaj znowu widzę ludzi ogarniętych przez strach
  Których nie chciał pokrzepić nikt, choć sił im brak.

 3. Gdym odchodził z tego świata, zostawiłem wam,
  Moje słowa pełne światła. Kto z was pełnić je chciał?
  Dzisiaj znowu widzę ludzi, co samotnie niosą krzyż
  A przyjazna, pomocna dłoń nie wesprze ich.

  Sadzawka Siloe304

 1. Kiedy byłem tak bardzo ślepy -- Ty powiedziałeś mi:
  Idź i obmyj się w sadzawce Siloe

 2. Kiedy byłem tak bardzo daleko -- Ty powiedziałeś mi:
  Idź i obmyj się w sadzawce Siloe

 3. Kiedy dobra od zła nie odróżniałem -- Ty powiedziałeś mi:
  Idź i obmyj się w sadzawce Siloe

  Sandały305

 1. Gdy uczniów swych posyłał Pan,
  By nieśli wieść radosną.
  Żegnając ich dał swoją moc
  I mówił tak z miłością.
  ref:
  Nie warto na drogę tę
  Sandałów i płaszcza zabierać.
  Nie trzeba nam srebra brać,
  O dach nad głową zabiegać.

 2. Nowinę tę głosili więc
  Po czterech stronach świata.
  Bogaci tak, nie mając nic,
  Bo miłość jest tak bogata.

 3. Gdy ukończyli żniwo swe
  W ostatnią drogę ruszali.
  Patrzyli w niebo na Ojca dom
  I tak z ufnością wołali

  Słuchaj Izraelu306

  Słuchaj Izraelu,
  Tyko Jahwe jest Bogiem twym.
  Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem,
  Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą.
  Kochaj Pana Boga swego całym umysłem.
  Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.
  Serce wielkie nam daj307

  ref:
  Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat!
  Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem!

 1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
  Zniszczmy wszystko co budzi Boży gniew!
  Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!
  Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!

 2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
  Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
  Nowi ludzie przeżyj ą własne życie,
  Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

 3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
  W znaku wiary zjednoczą cały świat.
  Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
  Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

  Sutanna308

  ref:
  Wystarczyła ci sutanna uboga
  I ubogi wystarczył ci ślub
  Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga
  I wiedziałeś co tobie dał Bóg.

 1. Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w twoje drzwi
  A jednak przyszedłeś do Niego
  On ci krzyż swój dać mógł, wśród życiowych dróg.
  Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego.

 2. Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej drogi
  Cóż mógł ci powiedzieć w powitaniu
  Dobrze wie jak trudne są Jego drogi
  I najczęściej mówi w powołaniu.

 3. Przechodziłeś wiele chwil, wiele trudnych chwil
  I żegnałeś się z domem rodzinnym
  I wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy
  I że życie to już będzie inne.

  Syn marnotrawny309

 1. Pustą, samotną drogą, z sercem ciężkim od win
  I ze spuszczoną głową, szedł marnotrawny syn.
  ref:
  Wróć, synu, wróć z daleka,
  Wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.

 2. I wychodzi na drogę, i wygląda stęskniony.
  Czy nie wracasz do domu.
  Tyle razy odchodzisz, i powracasz skruszony,
  A On zawsze dla ciebie ma otwarte ramiona.

 3. Roztrwoniłeś swą miłość, z pustym sercem powracasz,
  A On tobie przebacza.
  I wychodzi naprzeciw serce Ojca zbolałe,
  Wreszcie, synu, wróciłeś, tak czekałem.
  ref:
  Wróć, synu, wróć z daleka,
  Wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.
  Wróć, jeszcze czas, nie zwlekaj,
  Jak długo jeszcze każesz czekać.

  Spójrz na ptaki310

 1. Spójrz na ptaki niebieskie, które karmi nasz Bóg,
  czyż nie jesteś czymś więcej od nich już.
  Nie troszcz się o swe życie, co jeść będziesz,
  co pić, wie twój Ojciec najlepiej co dać ci.

 2. Szukaj najpierw królestwa, w którym jest Jezus twój,
  a otrzymasz zapłatę za swój trud.
  Nie troszcz się o swe życie...

  Szukajcie wpierw Królestwa Bożego311

  Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
  i jego sprawiedliwości
  A wszystko inne będzie wam przydane
  Alleluja, Alleluja.
  Spójrz Ojcze nasz312

 1. Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu
  By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,
  By przyjąć Cię do serc i do domów
  Byś z nami był po wszystkie dni.

 2. Dziś, Ojcze nasz, przynieśliśmy Ci
  Gorące serca dzieci Twych
  Rozpalaj je wciąż ogniem miłości
  Niech będą Twe po wszystkie dni

 3. Dziś, Ojcze nasz, dziękujemy Ci
  Że jesteś w nas, że chcesz z nami być
  Pozostań tu, nie odchodź od swych dzieci
  Chcemy być z Tobą po wszystkie dni.

 4. Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu
  By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,
  By zabrać Cię do rodzin i do domów
  Byś z nami był po wszystkie dni.

  Szczęśliwi młodzi313

  Szczęśliwi młodzi, którzy mają czas aby czynić dobro.
  Dobro i radość, dobro i radość
  Najprostrzą drogą do świętości są.
  Szedłem kiedyś314

 1. Szedłem kiedyś inną drogą, czas powoli mijał mi
  Lecz spotkałem na niej kogoś, kto zachwycił sobą mnie
  ref:
  Pan powiedział -- Ty pójdź za Mną
  Przez zwyczajne szare dni
  Nie bój się, Ja będę z tobą
  Niech nie będzie smutno ci.

 2. Powołałeś mnie jak Piotra od zwyczajnych ludzkich spraw
  Trudna będzie moja droga lecz nie będę na niej sam

 3. Chcę więc wszystko pozostawić, Twą miłością zawsze żyć
  Wszystkich ludzi bardzo kochać, Jezu, proszę, dodaj sił

  Śpiewaj Hosanna!315

 1. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił
  Radość tchnij proszę w serce me
  Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił
  Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój!
  ref:
  Śpiewaj Hosanna! Śpiewaj Hosanna!
  Śpiewaj Panu który Królem jest!

 2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął...
  Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.

 3. Miłość tchnij w serce me, abym służył...
  Bym swą służbą także chwalił Cię

 4. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił...
  Bym modlitwą także chwalił Cię.

  Świeć Jezu świeć316

 1. Panie, światło miłości Twej świeci,
  Pośród wszelkiej ciemności świeci.
  Oświeć nas Jezu, światłości świata,
  Wyzwól prawdę, którą przynosisz,
  Oświeć mnie, oświeć mnie.
  ref:
  Świeć, Jezu, świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię!
  Płyń, rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe!
  Płoń, Duchu, płoń! W sercach ogień złóż!
  Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się.

 2. Panie, wchodzę w Twą obecność,
  Cień ustąpił przed Twoim blaskiem.
  Dzięki krwi Twojej żyję w światłości.
  Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności,
  Oświeć mnie, oświeć mnie.

 3. Widzę Twoją królewską jasność,
  Która twarze nam rozjaśnia,
  Potem prowadzi od chwały do chwały,
  Życiem naszym o Tobie opowie.
  Oświeć mnie, oświeć mnie.

  Światłem i zbawieniem317

  Światłem i zbawieniem mym
  Drogą, Życiem, Prawdą jest Pan.
  Łaską Swoą prowadzi mnie,
  W Jego ręku jest mój los.
  To mój Pan318

  To mój Pan, wiele mi uczynił,
  On moim Bogiem.
  To mój Pan, wiele mi uczynił,
  On mnie uzdrowił.
  To przykazanie319

  To przykazanie Ja dziś daję wam
  byście się miłowali jak Ja miłuję was
  A wtedy wszyscy poznają żeście moi
  Gdy miłośc wzajemną mieć będziecie.
  To szczęśliwy dzień320

  To szczęśliwy dzień
  -- dziękuję Bogu za pogodę.
  To szczęśliwy dzień
  -- i dla Pana przeżywam go.
  To szczęśliwy dzień
  -- i wszystko będzie dobrze.
  Żyjąc w każdym dniu
  Słowem, które daje Pan.
  Twoje Słowo321

  Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp
  I światłem na mojej ścieżce.
  Tylko Cię o to proszę322

 1. Tylko Cię o to proszę,
  tylko zaklinam Cię Panie,
  Byś moją małą miłość,
  jak polny kwiat ochraniał.
  ref:
  By mi jej deszcze nie zraniły i grady nie zdusiły,
  Śniegi nie przysypały, susze nie wysuszyły,
  Ona jest tylko Twoja, szczepiona Twym ogrodzie,
  Małego nawet kwiatka, niech mi nie uszczknie złodziej

 2. Nawet najmniejszej cząstki,
  niech sam nie roztrwonię,
  Dla Ciebie drżę o siebie,
  czy Ty mnie będziesz bronił.

 3. Tylko Cię o to proszę,
  tylko zaklinam Cię Panie,
  Byś moją małą miłość,
  jak polny kwiat ochraniał.

  Tylko Ty jesteś Panem323

 1. Tylko Ty jesteś Panem, tylko Ty
  Swą pokorną miłość wlewasz dziś,
  W moje serce, w moje życie, mocą Słowa,
  Siłą Ducha, Królu serc

 2. Tylko Ty znasz i przenikasz mnie,
  Nie zakrywam nic, bo wszystko wiesz,
  Tyś jest mocą i światłością, wszędzie jesteś
  Jak świat wielki, Stwórco nasz.

 3. Choćbym i chciał się przed Tobą skryć,
  Ty odnajdziesz mnie, aby być
  Ciągle przy mnie, ja przy Tobie, bym w wieczności
  Spotkał się z Bogiem mym

 4. I tak szukam, wierząc, żeś Ty jest,
  Drogi, która zaprowadzi mnie
  Do Twej chwały, do Królestwa oczekiwań
  oraz tęsknot znanych Ci.

  Ty wskazałeś drogę do miłości324

 1. Ty wskazałeś drogę do miłości -- Ty, Panie
  Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem -- Ty, Panie
  ref:
  Panie,
  Tylko Ty jeden wiesz
  Co w mym sercu dzieje się
  Tylko Ty, Panie, tylko Ty

 2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich -- Ty, Panie
  I dlatego jesteś tak mi bliski -- Ty, Panie
  ref:
  Panie,
  U Twych stóp cały świat
  Panie wiesz co czeka nas,
  Tylko Ty, Panie, tylko Ty

 3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy -- Ty, Panie
  Choć mym oczom jesteś niewidoczny -- Ty, Panie
  ref:
  Panie,
  Tylko Ty jeden wiesz
  Co w mym sercu dzieje się
  Tylko Ty, Panie, tylko Ty

  Tylko Ciebie325

  Tylko Ciebie pragnę, Panie mój.
  Gdy jestem z Tobą nie cieszy ziemia mnie.
  Moje ciało i serce często słabe są,
  Jednak Boże mój, Tyś jest opoką mą.
  Bóg jest opoką mą, Bóg jest opoką mą,
  Bóg jest opoką mą i moim działem na wieki.
  Bóg jest opoką mą, Bóg jest opoką mą,
  Bóg jest opoką mą i moim działem na wieki,
  Na wieki.
  Ty jesteś Bogiem mym326

  ref:
  Ty jesteś Bogiem mym
  Ty jesteś radością mą
  Uwielbiam Cię, Panie

 1. Połóż mnie jak pieczęć na Twym Sercu
  Jak pieczęć na Twoim ramieniu
  Bo jak śmierć potężna jest miłość
  A zazdrość jej nieprzejednana

 2. Nie lękam się, bo Ty mnie wybawiłeś
  Wezwałeś po imieniu jam Twój
  Gdzie pójdę, tam Ty będziesz ze mną,
  Bo Ty jesteś Jahwe, mój Bóg

 3. Rozważmy, oceńmy swe drogi
  Powróćmy do Boga Jahwe
  Wraz z dłońmi wznieśmy i serca
  Do Boga naszego w niebiosach

  Uczyń mnie Panie powietrzem327

 1. Uczyn mnie Panie powietrzem,
  mgłą, która nie przesłnia
  Aby mój brat przeze mnie
  Ciebie zobaczyć mógł.
  ref:
  Nie mnie .... Nie mnie Panie chwałę daj
  Wszak to, co mam Twoje ręce mi dały.
  Nie mnie .... Nie mnie niechaj sławi świat
  Jedynie Ty jesteś godzien chwały.

 2. Uczyń mnie Panie płomieniem
  wiodącym do spotkania,
  By szybciej Cię znaleźli
  błądzący u Twych stóp

 3. Uczyń mnie Panie milczeniem,
  ciszą kojącą jak balsam,
  By szybciej Cię znaleźli
  błądzący u pośród dróg.

  Utwórzmy wspólny krąg328

  Utwórzmy wspólny krąg, niech serc gorących splot,
  wyśpiewa chwałę Panu swemu dziś.
  O usłysz naszą pieśń, śpiewamy Tobie cześć
  i pokój ześlij Panie na swój lud.
  ref:
  Panu śpiewaj, Pana chwal, alleluja,
  Jego chwała, Jego czas, alleluja,
  więc wyśpiewać dzisiaj chcę, całą radość duszy mej,
  a na ustach moich pieśń, alleluja.

 1. Pan jest Mocą i Pasterzem, słyszę Jego głos,
  On powiedział mi, bierz ziemię i pracuj.
  Bądź szczęśliwy, z moją mocą radę sobie dasz,
  słuchaj nauk mych i w sercu miłość miej.

 2. Pana chwali moja dusza sławiąc Jego moc,
  prawda Jego słów jest moją nadzieją,
  więc nie umrę, lecz żyć będę, tak powiedział Pan,
  jeśli tylko chcesz szczęśliwym możesz być.

  U Pana dziś329

  U Pana dziś ... zostawiam troski swe
  Oddaję Mu ... On chętnie ciężar mój chce nieść
  Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów
  Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.
  Ukaż mi Panie330

  Ukaż mi Panie swą Twarz,
  daj mi usłyszeć Twój głos,
  naucz mnie szukać Ciebie,
  wskaż mi cień Twego Oblicza.
  Ukaż mi Panie swą Twarz...
  Uśmiechnij się331

 1. Znowu widzę przygnębioną twarz,
  Znowu widzę zasmucone oczy,
  Zagubiony wśród codziennych spraw,
  Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz.
  ref:
  Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie,
  Wie, czego ci potrzeba, lecz chce,
  Byś ty zaufał sercem Mu.
  Już nie martw się,
  On z tobą jest na zawsze i kocha cię,
  I winy ci przebacza. Lecz nie lękaj się!
  Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz?

 2. Czego chciałeś tak ze wszystkich sił,
  Tyle pragnień powiązałeś z tym,
  Aż tu nagle, mówisz, straszny pech,
  Wszystko inaczej potoczyło się.

 3. Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał,
  Gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka.
  Krzyż codzienny chciałbyś zrzucić sam.
  Złościsz się, a Bóg na ciebie czeka.

  Warto dla jednej miłości żyć332

 1. Warto dla jednej miłości żyć choć szukać trzeba stale.
  Może dla kogoś szczęsciem być dobro nieść w życie dalej
  ref:
  Miłość jedyna jest
  Miłość nie zna końca
  Miłość łaskawa jest
  Zawsze ufająca
  Wszystko potrafi znieść
  Wszystko oddać umie
  Życiu nadaje treść
  Każdego rozumie

 2. Warto całego siebie dać jak bukiet polnych kwiatów
  I chociaż trudno potem trwać uśmiech darować światu

  W drogę z nami333

 1. W drogę z nami... Wyrusz Panie...
  Nam nie wolno ... W miejscu stać ...
  Gdy zbłądzimy ... Podaj rękę ...
  Gdy upadniemy ... Pomóż wstać
  I do serca... Swego prowadź... Prowadź nas

 2. Zabierz smutek, przywróć radość, osłabionym dodaj sił
  Byśmy innym nieść pomogli ciężar krzyża przez ten świat

 3. Poprzez piachy, ostów kolce, z nami idź do niebios bram
  Po pustyniach zabłąkanym wody swojej chociaż daj

 4. Chcemy z Tobą wybudować nowy kraj nasz, nowy świat
  W którym nie ma nienawiści, w którym każdy jest jak brat

 5. Naszą wiarę uczyń mocną, by przestała się już chwiać
  Daj nam pełnię tej ufności, co przy Tobie każe stać

 6. Z mapy świata wymaż wojny, daj nam pokój zamiast zła
  Niech się miłość wokół wzbudzi i niech już na zawsze trwa

 7. Swą miłością opromieniaj każdy krok nasz, każdy dzień
  W bliźnich pozwól dojrzeć Siebie, nienawiści usuń cień

 8. Gdy do Pana odejdziemy, niech nie płacze po nas nikt
  Bo my przecież z Nim być chcemy, W Jego chwale wiecznie żyć

  Wejdźmy do Jego bram334

  Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem
  U Jego tronu oddajmy cześć
  Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem
  Radosną Panu śpiewajmy pieśń
  Rozraduj się w Nim -- twym Stworzycielu
  Rozraduj się w Nim -- Światłości twej
  Rozraduj się w Nim -- twym Zbawicielu
  Rozraduj się w Nim -- wywyższać Go chciej.
  Wiele jest serc335

  ref:
  Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię
  Wiele jest serc, które czekają wciąż

 1. Napełnij serce swoje tym cudownym nasieniem
  A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi

 2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi
  Których ty będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa

  Witaj Panie336

  Witaj Panie, dobrze, że jesteś.
  Witaj Zbawicielu, czekaliśmy na Ciebie.
  Dobrze, że przyszedłeś. Dobrze, że przyszedłeś.
  W lekkim powiewie337

  W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
  Nie przez wicher ogromny, nie przez ogień, ale w lekkim powiewie
  Przychodzisz do mnie, w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
  Wszystkie moje troski338

 1. Wszystkie moje troski i kłopoty
  W Twoje ręce składam Panie mój
  Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś
  Byśmy idąc nieśli Imię Twe

 2. Zawsze chciałem zostać apostołem
  Było to pragnienie w sercu mym
  Gdy odejdziesz to napiszemy Ewangelię
  Aby Imię Twe znał cały świat

 3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem
  Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią
  Uczysz mnie codziennie mądrości Swoim Słowem
  Abym wreszcie poznał miłość Twą

  Wspaniały Dawco339

  Wspaniały Dawco miłości
  Składamy na Twoim stole
  Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy
  Choć i tak to od wieków jest Twoje.
  Wszystko mogę w Tym340

  Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
  Wszystko mogę w Tym, który sił dodaję mi
  Pan radością mą, prowadzi mnie
  I wiedzie mnie do nieba bram.
  Wy jesteście341

 1. Wy jesteście na ziemi światłem mym
  Wy jesteście na ziemi światłem mym
  Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
  I chwalili Ojca, który w Niebie jest

 2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym
  My jesteśmy na ziemi światłem Twym
  Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
  I chwalili Ojca, który w Niebie jest

  Wystarczy byś był342

  Wystarczy byś był, nic więcej,
  tylko byś był, nic więcej
  By Twoje skrzydła otluliły mnie.
  Zobaczcie jak wieką miłość343

  Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam
  Byśmy dziećmi Boga mogli być
  Zobaczcie jaką miłością344

 1. Zobaczcie jaką miłością
  Obdarzył nas Ojciec
  Śpiewajmy dobremu Bogu, Alleluja!

 2. On nazwał nas swymi dziećmi
  I rzeczywiście nimi jesteśmy

 3. Wierzymy, że gdy się objawi
  Będziemy do Niego podobni

 4. Będziemy widzieć Pana
  Takiego jakim jest

  Zobaczcie jak jest dobrze345

 1. Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi, Psalm 133
  jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.

 2. Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona,
  jak olej na brodę Aarona.

 3. Jest to jak rosa Hermonu, na górach Syjonu,
  jak rosa na górach Syjonu.

 4. Tam Jahwe nam zapewnił swoje błogosławieństwo,
  nam zapewnił swoje błogosławieństwo.

 5. Tam Jahwe nam darował życie aż na wieki,
  nam darował życie aż na wieki.

 6. Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi,
  jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
  T: Ps. 133(132)

  Zostań tu wśród nas346

  Zostań tu wśród nas, słońce nisko już,
  Zostań tu wśród nas -- Alleluja!
  Alleluja, alleluja ...
  Resta qui con noi, sole sempre gia,
  Resta qui con noi -- Alleluja!
  Alleluja, alleluja ...
  Zaufaj347

 1. Zaufaj Mi, Ja będę cię prowadził,
  Zaufaj Mi, bo Ja zrozumiem cię,
  Zaufaj Mi, gdyż ciebie nie zostawię,
  Zaufaj Mi, bo bardzo kocham cię.

 2. Uśmiechaj się, bo słońce dziś dla ciebie,
  Uśmiechaj się, dla ciebie cały świat,
  Uśmiechaj się, bo kiedyś będziesz w niebie,
  Uśmiechaj się, bo Chrystus to twój brat.

 3. Pokochaj Mnie, to tak niewiele trzeba,
  Pokochaj Mnie, miłością zdobądź wiele,
  Pokochaj Mnie, tak Boże serce śpiewa
  Pokochaj Mnie, Bóg do człowieka rzekł.

  Ziemia Obiecana348

  ref:
  Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
  Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan!
  Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
  Gdzie Ziemia Obiecana jest!

 1. Wyruszył kiedyś tam
  Abram ze swego Ur Chaldejskiego,
  Bo wierzył, że będzie taki czas i usłyszy:

 2. Już czekasz tyle lat,
  By raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę,
  Bo wierzysz, że będzie taki czas i usłyszysz:

 3. Już tracisz życia sens,
  Masz dość świata, ludzi, samego siebie.
  I uwierz, że będzie taki czas i usłyszysz:

 4. Szukaj Boga wciąż,
  Niech On będzie szansą dla ciebie wielką.
  I uwierz, że będzie taki czas i usłyszysz:

  Zjednoczeni w Duchu349

 1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
  Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
  Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
  Aby świat cały ujrzał miłość w nas.

 2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
  Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
  Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
  Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

 3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,
  By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
  Aby strzec ludzką duszę, aby strzec dumę swą,
  Żeby człowiek zachował godność swą.

 4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat
  Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest
  I Duchowi też chwała, który jednoczy nas,
  I Duchowi też, który łączy nas.

  Zwróćmy ku Panu spojrzenia350

  ref:
  Zwróćmy ku Panu spojrzenia rozpromienione miłością,
  śpiewajmy Mu pieśń radosnych serc;
  Jedynym Panem Bóg (On naszym Zbawcą jest)

 1. Szukałem wszędzie Pana,
  a On sam odnalazł mnie
  I wyzwolił z wszelkiej trwogi;
  odtąd zawsze wielbić Go chcę.

 2. Nie zabraknie niczego tym,
  Co Pana pragną szczerze,
  Bóg napełnia wszelkim dobrem
  Serca dane mu w ofierze.

 3. Pan kieruje swe wejrzenia
  Na umiłowany lud,
  W smutku zsyła pocieszenie
  I sam strzeże naszych dróg.